Skip to main content

Procedura zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

 

Wnioski o zapewnienie dostępności

Do Domu Pomocy Społecznej Nr2 w Krośnie (DPS Nr2 Krosno) można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

 

Kto może złożyć wniosek

Klient w zakresie dostępności może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta DPS Nr2 Krosno.

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług DPS Nr2 Krosno osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do DPS Nr2 Krosno z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wniosek zawiera:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to DPS Nr2 Krosno niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku DPS Nr2 Krosno jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

 

 

Złożenie wniosku

Wnioski rozpatrywane są przez Koordynatora oraz Zespół ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno (powołany zarządzeniem Nr 806/20  Prezydenta Miasta Krosna z dnia 23 września 2020 r.)

Koordynatorem ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno jest Pani Anna Dziadosz tel. kontaktowy 13 47 43 014, email: anna.dziadosz@um.krosno.pl.

Urząd Miasta Krosna

Ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Na wyżej podany kontakt można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy DPS Nr2 Krosno  nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
 2. w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

 

 

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

 

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych lub ich elementów do których dostęp zapewnia DPS Nr2 Krosno może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej zapewnionej przez DPS Nr2 Krosno, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej zapewnionej przez DPS Nr2 Krosno następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej zapewnionej przez DPS Nr2 Krosno nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to DPS Nr2 Krosno niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem DPS Nr2 Krosno powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

 

Złożenie żądania

Żądania rozpatrywane są przez Koordynatora oraz Zespół ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno (powołany zarządzeniem Nr 806/20  Prezydenta Miasta Krosna z dnia 23 września 2020 r.)

Koordynatorem ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno jest Pani Anna Dziadosz tel. kontaktowy 13 47 43 014, email: anna.dziadosz@um.krosno.pl.

Urząd Miasta Krosna

Ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Na wyżej podany kontakt można składać żądania o zapewnienia dostępności.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 1. DPS Nr2 Krosno odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej zapewnionej przez DPS Nr2 Krosno, wskazanej w żądaniu, albo
 2. osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do DPS Nr2 Krosno skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Skarga zostanie przekazana do Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno.

 

informacja_o_braku_dostepnosci

wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci

wniosek_z_zadaniem_o_zapewnienie_dostepnosci_cyfrowej_strony_internetowej_lub_aplikacji_mobilnej