Skip to main content

KLAUZULA INFORMACJA – OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie (DPS Nr 2 Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno. (Tel. Kontaktowe 13 43219 10, 13 4204510, adres poczty elektronicznej email: poczta@dpskrosno.pl
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej pełni Pan Patryk Filip, z którym można się kontaktować przez e-mail: liwerbeg@onet.pl lub listownie – na wyżej wskazany adres korespondencyjny.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie prawne :
  • wypełniania obowiązków prawnych oraz statutowych ciążących na Domu Pomocy Społecznej w tym przyznawania, udzielania i kontroli świadczeń z pomocy społecznej związanych z pobytem w Domu Pomocy Społecznej; organizacji korzystania z usług oferowanych przez Dom Pomocy Społecznej – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c,e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a, g RODO w związku z art. 107 pkt 5 b Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej;
  • promocji Domu Pomocy Społecznej oraz aktywności Mieszkańców poprzez informowanie o wydarzeniach w DPS i umieszczaniu fotografii – podstawa prawna to dobrowolna zgoda – art. 6 ust.1 lit. a RODO
  • zawierania i realizacji umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. realizacji zdań w zakresie finansowo księgowym – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów powierzenia mogą przetwarzać dane osobowe.
 6. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest min. organ wydający decyzje o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.
 7. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez wymagany okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy obowiązującego prawa zgodnie z kategorią archiwalną określająca okres przechowywania dokumentacji.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone innymi przepisami prawa.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak nie podanie danych spowoduje niemożność realizacji wyżej wymienionych celów.
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.