Skip to main content

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZA POMOCĄ MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie (DPS Nr 2 Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno. (Tel. Kontaktowe 13 43219 10, 13 4204510, adres poczty elektronicznej email: poczta@dpskrosno.pl
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu mailowego: liwerbeg@onet.pl

  1. Cele przetwarzania osobowych danych – zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.
  2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  • 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 9a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 22.2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy
  1. Informacje o odbiorcach danych osobowych
  • Podmioty uprawniona na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa; podmioty upoważnione na podstawie umów powierzenia.
  • osoby poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu, jeżeli nie narusza to prywatności innych osób.
  1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia ich nagrania, a w przypadku wystąpienia incydentu i zabezpieczenia nagrania, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, jeżeli nie będzie to wypływać niekorzystnie na prawa i wolności innych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.