Skip to main content

Klauzula informacyjna – fanpage facebook

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie (DPS Nr 2 Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno. (Tel. Kontaktowe 13 43219 10, 13 4204510, adres poczty elektronicznej email: poczta@dpskrosno.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: liwerbeg@onet.pl.

Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego na portalu facebook, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach reklamowania DPSu i jego działalności.

Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek ośrodka, w celach analitycznych i statystycznych a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust.1 lit  a) – dotyczy to przede wszystkim wizerunku pracowników oraz mieszkańców DPS.  

W zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych współadministratorów danych jest DPS 2 Krosno oraz Meta Platforms Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia).

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Facebook Ireland Limited.

Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).

Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).