Skip to main content

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.dpskrosno.pl

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  www.dpskrosno.pl
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie

Data publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-03-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie umieszczone są informacje teleadresowe podmiotu oraz link do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz  deklaracje dostępności. Natomiast nie są zawarte takie narzędzia kontaktowe jak np. formularz czy wideo tłumacz języka migowego. Strona internetowa posiada pomocnika dostępności Accessiblity Helper Sidebar WP (WAH)

Zamieszczone na stronie internetowej multimedia nie posiadają napisów

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Informacja o przeprowadzonej analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-30 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Powiększanie czcionki klawisz Ctrl i + (plus)

Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl i – (minus)

Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl i 0 (zero)

Przełączanie między zakładkami klawisz Tab

Przewijanie strony w górę klawisz PgUp

Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Pan Kamil Stokłosa , adres email kstoklosa@dpskrosmo.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 432 19 10 .

Prezydent Miasta Krosna powołał Koordynatora oraz Zespół ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno (zarządzeniem Nr 806/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 23 września 2020 r.)

Koordynatorem ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno jest Pani Anna Dziadosz tel. kontaktowy 13 47 43 014, email: anna.dziadosz@um.krosno.pl.

Na wyżej podany kontakt można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie
  • Adres: ul. Kletówki 7
    38-400 Krosno
  • E-mail: poczta@dpskrosmo.pl
  • Telefon: 13 432 19 10

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, budynek przy ulicy Kletówki 7

1 Dostępność wejścia do budynku.

Wejście do budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie usytuowane jest na parterze i pozbawione jest wszelkich barier architektonicznych.

2 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Na parterze budynku znajdują się głównie pokoje mieszkańców, ale także kaplica, zakrystia, sala terapii zajęciowej, gabinet pielęgniarsko – lekarski, gabinet fizjoterapii oraz jadalnia i rozdzielnia posiłków, dyżurka a także pokój odosobnień. Na pierwsze piętro budynku prowadzą schody a także widna. Parter w pełni jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze budynku także znajduje się część pokoi mieszkalnych, oraz pokój dziennego pobytu a także całe zaplecze administracyjno – gospodarcze tj. kuchnia, pralnia, magazyny, wentylatornia. Dobudowana część budynku nie jest pozbawiona barier architektonicznych, nie ma windy, prowadzą do niej jedynie schody. W nadbudowanej części jest gabinet Dyrektora, szatnia i pokój socjalny, archiwum, pokój w którym znajduje się Wspólna Obsługa Finansowo – Księgowa Wydziału Budżetowo – Finansowego Urzędu Miasta Krosna, Sala Terapii Zajęciowej, a także toaleta z węzłem sanitarnym przeznaczonym dla pracowników.

3 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Na Parterze budynku tuż przy głównym wejściu znajduje (będzie znajdowała się) się tablica informacyjna z opisem i rozkładem pomieszczeń

4 Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed budynkiem wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku DPS nr 2 Krosno z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku DPS nr 2 w Krośnie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

6 Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie jest możliwość skorzystania z pomocy pracownika posiadającego umiejętność posługiwania się językiem migowym.