Skip to main content

Krosno, 31.01.2024 r.

 

Ogłoszenie o wykonaniu umowy Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie na rok 2023

 

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno ogłasza wykonanie umów:

 

PAKIET I – ART. OGÓLNOSPOŻYWCZE

Data zawarcia umowy: 30.12.2022 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

 Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe „INEX” Sp. z o.o., ul. Składowa 9c, 38-400 Krosno, NIP: 684 18 78 276.

Wartość umowy: 37 418,84 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

 

 

PAKIET II – NABIAŁ I WYROBY MLECZARSKIE

Data zawarcia umowy: 30.12.2022 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

 Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie, NIP: 722 000 23 29.

Wartość umowy: 52 256,20 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

 

PAKIET III – MIĘSO I WYROBY WĘDLINIARSKIE

Data zawarcia umowy: 30.12.2022 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: PUBLIMAR – LUCJAN STANISZEWSKI SPÓŁKA KOMANYTOWA, 20-148 Lublin, ul. Związkowa 10, NIP: 712 23 06 086.

Wartość umowy: 69 295,00 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

 

PAKIET IV – WARZYWA I OWOCE, JAJA

Data zawarcia umowy: 30.12.2023 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

 Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: SKLEP WITAMINKA Robert Buratyn, ul. Trzecieskiego, 38-460 Jedlicze, NIP: 685 19 50 302.

Wartość umowy: 41 581,00 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

 

PAKIET V – PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE

Data zawarcia umowy: 30.12.2023 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

 Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: PIEKARNIA „MAŁGOSIA” Robert Stabryła, Małgorzata Stabryła Spółka Jawna, Grabownica 600, 36-207 Grabownica, NIP: 686 000 25 56.

Wartość umowy: 26 890,40 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

 

PAKIET VI – MROŻONE WARZYWA I OWOCE, RYBY, KONSERWY RYBNE

Data zawarcia umowy: 30.12.2023 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

 Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: Hurtownia Lodów i Mrożonek „ARKTOS” Spółka Cywilna J. Dykas, J. Gurgacz, 38-459 Kopytowa, Kopytowa 163, NIP: 684 238 99 41.

Wartość umowy: 11 037,25 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie na rok 2024” – pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone

 

 1. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno, zwany w dalszej część Zamawiającym, w dniu 27.11.2023 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP00516828, dokumentację postępowania na platformie portalu https://ezamowienia.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. W ustalonym terminie tj. do 11.12.2023r. do godziny 11.00 w ramach ww. postępowania na pakiet VI – mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone wpłynęły dwie oferty opisane szczegółowo w tabeli poniżej.

 

Dla złożonych ofert ustalono następującą punktację:

 

 

Rodzaj pakietu Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: cena brutto oferty Łączna punktacja
Pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone 1. WIDAN POLSKA sp. z o.o. sp. k., 37-700 Przemyśl, ul. Jagiellońska 32e 10 283,50 zł brutto 100 pkt
2. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło 10 582,80 zł brutto  97 pkt

 

 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona WIDAN POLSKA sp. z o.o. sp. k.,

 1. Jagiellońska 32e, 37-700 Przemyśl, w dniu 5 stycznia 2024 roku złożył oświadczenie, iż odmawia zawarcia umowy dla pakietu VI.

 

Zgodnie zatem z treścią art. 263 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający w dniu 8 stycznia 2024 roku dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu wykonawców. W związku z tym, iż na pakiet VI złożone  zostały pierwotnie dwie oferty od: WIDAN Polska sp. z o.o, sp.k. oraz od Przedsiębiorstwa Handlowo – Hurtowego BETEX J.Bąk, D. Mączka sp. j. ponownemu badaniu i ocenie podlegała oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Hurtowe BETEX J.Bąk, D. Mączka sp. j.

 

W wyniku ponownego badania i oceny ofert na pakiet VI – mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone,  wyłoniony został wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona:

Rodzaj pakietu Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: cena brutto oferty Łączna punktacja
Pakiet VI – Mrożonki i ryby w tym ryby mrożone 1 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło 10 582,80 zł brutto  100 pkt

 

 

Pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło

 

 1. Po analizie oświadczeń i dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę (ocena dokumentacji) na podstawie art. 239 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

 

Pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło

 

 1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona założył niepodlegającą odrzuceniu ofertę. Złożona oferta spełnia warunki określone w SWZ. Oferta Wykonawcy uzyskała 100 punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny spośród wszystkich ofert w postępowaniu. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i wobec Wykonawcy nie wystąpiły podstawy do wykluczenia z postępowania.

Krosno, dn. 27.12.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie na rok 2024”.

 

 1. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno, zwany w dalszej część Zamawiającym, w dniu 27.11.2023 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP00516828, dokumentację postępowania na platformie portalu https://ezamowienia.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. W ustalonym terminie tj. do 11.12.2023r. do godziny 11.00 wpłynęło 14 ofert, w tym 1 oferta od SPÓŁDZIELNI OGRODNICZO PSZCZELARSKIEJ SOPEX, ul. Składowa 2, 38-400 Krosno, która nie dotyczyła zapytania ofertowego, gdyż z oferty wynikało, że dotyczy postępowania pod nazwą: Dostawa artykułów żywieniowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna.

Continue reading

Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące „Dostawy artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie na rok 2024”
Pakiet VI (mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone)

 

W wyniku złożenia wyjaśnień przez oferenta: Widan Polska sp. z o.o. sp. k. Zamawiający dokonał ponownej weryfikacji oferty w zakresie opatrzenia oferty podpisem ww. oferenta. Konieczna była dodatkowa weryfikacja w związku z brakiem sygnatury podpisu oraz jakichkolwiek innych informacji potwierdzających podpisanie oferty. Po dokonaniu weryfikacji ustalono, że złożona oferta została podpisana. Po dokonaniu analizy ofert, Zamawiający ponownie ocenił oferty złożone na „Dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie na rok 2024” – Pakiet VI (mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone). W zaistniałej sytuacji najkorzystniejszą ze złożonych ofert okazała się oferta złożona przez Firmę Widan Polska sp. z o.o. sp. k. ,w związku z tym wezwano w/w firmę do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu dalszej oceny oferty.

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 W KROŚNIE NA rok 2024

 

Informacja o prowadzonym  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych  w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

na:

Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od stycznia do grudnia 2024r.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości 
kwoty  215 000  euro dla dostaw.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.plza pośrednictwem interaktywnego formularza ofertowego.

Numer  nadany przez Zamawiającego – D.011.1.31.2023

link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie
e-Zamówienia:
  https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000516828%2F01

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-31fd20d6-8d1b-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

 

 

 

 

Krosno, dn.27.11.2023r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone

w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych

w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

na:

Dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r.

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

 

Numer  nadany przez Zamawiającego- ( DG.261.2.2021)

Identyfikator postępowania 795165bf-6fdd-4125-9564-ab20f97dbaf6

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2021/BZP 00299523/01 z dnia 2021-12-03

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja warunków Zamówienia  – podpisany

Załącznik Nr 1-6 do SWX Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 do SWZ Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3.1-3.6 do SWZ

Załącznik Nr 4-9 do SWZ

Umowy

odpowiedz na pytanie

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Znak sprawy: DG. 261. 1. 2020

Krosno, dn. 09.01.2020r.

OGŁOSZENIE

O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

MARKI RENAULT TRAFIC

1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO – ORGANIZATORA PRZETARGU:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 W KROŚNIE

ul. Kletówki 7

38-400 Krosno

tel; 013 432 19 10

e-mail: dps2krosno@wp.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

– Marka i typ pojazdu: samochód osobowy RENAULT TRAFIC

– Numer rejestracyjny: RK 1481

– Rok produkcji: 2004

– Data pierwszej rejestracji: 06.12.2004r

– Rodzaj silnika: DIESEL, pojemność 1870 cm 3, moc 74 KW

– Skrzynia biegów: MANUALNA 6 – BIEGOWA

– Klimatyzacja: SPRAWNA

– 9 osobowy

– Nr VIN: VF1JLACA65Y062051

– Przebieg: UDOKUMENTOWANY, 183 000 km

– Roczne opony zimowe z felgami,

– Akumulator na gwarancji,

– Serwisowany w ASO

– Poduszka powietrzna kierowcy,

– Radio,

– Siedzenie 2 – osobowe plus 1 osobowe składane w II rzędzie,

– Siedzenie 3 – osobowe ze składanym oparciem w III rzędzie,

– Wspomaganie układu kierowniczego,

– Podłoga wyłożona wykładziną gumową,

– Zamek centralny,

– Wyposażenie specjalistyczne – najazdy szynowe, stanowisko dla wózka inwalidzkiego, plus pasy bezpieczeństwa,

3. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

1. Samochód będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w placówce sprzedającego:
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia

23.01.2020 w godzinach od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu.

2. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

Osobami upoważnionymi do kontaktu są kierowcy zatrudnieni w DPS nr 2,
dostępni pod numerem tel 013 432 19 10

4. OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta pisemna powinna zawierać:

  1. formularz oferty- zał. nr 1, a w nim wskazanie:

   -imię , nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta;

   – oferowaną cenę i warunki zapłaty;

   – termin związania ofertą;

  2. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub oświadczenie, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin pojazdu oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z projektem umowy – zał. nr 2

  3. oświadczenie oferenta – RODO- zał. nr 3.

 1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, pismem czytelnym.

 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji. Ofertę może złożyć pełnomocnik, który przedłoży stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginalne lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentująca podmiot przystępujący do przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej podmioty te powinny do oferty dołączyć aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów ( KRS, CEDIG) w celu wykazania osób uprawnionych do reprezentowania.

 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Termin biegnie od dnia upływu terminu składania ofert.

 5. Poprawki w ofercie muszą być czytelne i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

5. CENA MINIMALNA: 9 500 zł ( dziewięć tysięcy pięćset złotych)

6. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie do dnia 23.01.2020r do godz. 14:00 w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej danymi oferenta oraz napisem:

„OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP SAMOCHODU

OSOBOWEGO MARKI RENAULT TRAFIC”,

z dopiskiem: nie otwierać przed 24.01.2020r

 1. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia.

7. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2020r. o godzinie 10:00 w siedzibie Sprzedającego: Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno, w Sali Terapii Zajęciowej na I piętrze.

5. INNE INFORMACJE:

 1. Oferenci, którzy nie przedłożą kompletnej oferty podlegają odrzuceniu i ich oferta nie bierze udziału w przetargu.

 2. Komisja odrzuca ofertę w przypadku, gdy:

 1. Oferta została złożona po terminie;

 2. Oferta jest niepodpisana, złożona przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji;

 3. Nie zaoferowano co najmniej ceny minimalnej(wywoławczej).

 1. O odrzuceniu oferty Komisja niezwłocznie powiadamia oferenta, który tą ofertę złożył.

 2. Zgłoszenie się jednego oferenta wystarczy do odbycia się przetargu.

 3. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 4. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż 1 Oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji, zawiadamiając oferentów o miejscu i terminie.

 5. Wybrany Oferent jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie w terminie określonym w umowie.

 6. Wydanie samochodu nabywcy następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty wpłaty na konto, w trybie i na zasadach wskazanych w umowie.

 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożyli ofertę na zakupu samochodu.

 8. Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczy sprzedający.

 9. Organizator przetargu lub aukcji może w każdej chwili odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

 10. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o Przetargu

Formularz

Oświadczenie Oferenta

RODO

Umowa sprzedaży

 

Znak sprawy: DG. 261. 1. 2020

Krosno, dn. 09.01.2020r.

OGŁOSZENIE

O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

MARKI RENAULT TRAFIC

1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO – ORGANIZATORA PRZETARGU:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 W KROŚNIE

ul. Kletówki 7

38-400 Krosno

tel; 013 432 19 10

e-mail: dps2krosno@wp.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

– Marka i typ pojazdu: samochód osobowy RENAULT TRAFIC

– Numer rejestracyjny: RK 1481

– Rok produkcji: 2004

– Data pierwszej rejestracji: 06.12.2004r

– Rodzaj silnika: DIESEL, pojemność 1870 cm 3, moc 74 KW

– Skrzynia biegów: MANUALNA 6 – BIEGOWA

– Klimatyzacja: SPRAWNA

– 9 osobowy

– Nr VIN: VF1JLACA65Y062051

– Przebieg: UDOKUMENTOWANY, 183 000 km

– Roczne opony zimowe z felgami,

– Akumulator na gwarancji,

– Serwisowany w ASO

– Poduszka powietrzna kierowcy,

– Radio,

– Siedzenie 2 – osobowe plus 1 osobowe składane w II rzędzie,

– Siedzenie 3 – osobowe ze składanym oparciem w III rzędzie,

– Wspomaganie układu kierowniczego,

– Podłoga wyłożona wykładziną gumową,

– Zamek centralny,

– Wyposażenie specjalistyczne – najazdy szynowe, stanowisko dla wózka inwalidzkiego, plus pasy bezpieczeństwa,

3. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

1. Samochód będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w placówce sprzedającego:
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia

23.01.2020 w godzinach od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu.

2. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

Osobami upoważnionymi do kontaktu są kierowcy zatrudnieni w DPS nr 2,
dostępni pod numerem tel 013 432 19 10

4. OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta pisemna powinna zawierać:

  1. formularz oferty- zał. nr 1, a w nim wskazanie:

   -imię , nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta;

   – oferowaną cenę i warunki zapłaty;

   – termin związania ofertą;

  2. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub oświadczenie, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin pojazdu oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z projektem umowy – zał. nr 2

  3. oświadczenie oferenta – RODO- zał. nr 3.

 1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, pismem czytelnym.

 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji. Ofertę może złożyć pełnomocnik, który przedłoży stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginalne lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentująca podmiot przystępujący do przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej podmioty te powinny do oferty dołączyć aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów ( KRS, CEDIG) w celu wykazania osób uprawnionych do reprezentowania.

 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Termin biegnie od dnia upływu terminu składania ofert.

 5. Poprawki w ofercie muszą być czytelne i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

5. CENA MINIMALNA: 9 500 zł ( dziewięć tysięcy pięćset złotych)

6. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie do dnia 23.01.2020r do godz. 14:00 w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej danymi oferenta oraz napisem:

„OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP SAMOCHODU

OSOBOWEGO MARKI RENAULT TRAFIC”,

z dopiskiem: nie otwierać przed 24.01.2020r

 1. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia.

7. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2020r. o godzinie 10:00 w siedzibie Sprzedającego: Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno, w Sali Terapii Zajęciowej na I piętrze.

5. INNE INFORMACJE:

 1. Oferenci, którzy nie przedłożą kompletnej oferty podlegają odrzuceniu i ich oferta nie bierze udziału w przetargu.

 2. Komisja odrzuca ofertę w przypadku, gdy:

 1. Oferta została złożona po terminie;

 2. Oferta jest niepodpisana, złożona przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji;

 3. Nie zaoferowano co najmniej ceny minimalnej(wywoławczej).

 1. O odrzuceniu oferty Komisja niezwłocznie powiadamia oferenta, który tą ofertę złożył.

 2. Zgłoszenie się jednego oferenta wystarczy do odbycia się przetargu.

 3. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 4. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż 1 Oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji, zawiadamiając oferentów o miejscu i terminie.

 5. Wybrany Oferent jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie w terminie określonym w umowie.

 6. Wydanie samochodu nabywcy następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty wpłaty na konto, w trybie i na zasadach wskazanych w umowie.

 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożyli ofertę na zakupu samochodu.

 8. Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczy sprzedający.

 9. Organizator przetargu lub aukcji może w każdej chwili odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

 10. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o Przetargu

Formularz

Oświadczenie Oferenta

RODO

Umowa sprzedaży