Skip to main content

Krosno, 31.01.2024 r.

 

Ogłoszenie o wykonaniu umowy Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie na rok 2023

 

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno ogłasza wykonanie umów:

 

PAKIET I – ART. OGÓLNOSPOŻYWCZE

Data zawarcia umowy: 30.12.2022 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

 Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe „INEX” Sp. z o.o., ul. Składowa 9c, 38-400 Krosno, NIP: 684 18 78 276.

Wartość umowy: 37 418,84 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

 

 

PAKIET II – NABIAŁ I WYROBY MLECZARSKIE

Data zawarcia umowy: 30.12.2022 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

 Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie, NIP: 722 000 23 29.

Wartość umowy: 52 256,20 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

 

PAKIET III – MIĘSO I WYROBY WĘDLINIARSKIE

Data zawarcia umowy: 30.12.2022 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: PUBLIMAR – LUCJAN STANISZEWSKI SPÓŁKA KOMANYTOWA, 20-148 Lublin, ul. Związkowa 10, NIP: 712 23 06 086.

Wartość umowy: 69 295,00 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

 

PAKIET IV – WARZYWA I OWOCE, JAJA

Data zawarcia umowy: 30.12.2023 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

 Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: SKLEP WITAMINKA Robert Buratyn, ul. Trzecieskiego, 38-460 Jedlicze, NIP: 685 19 50 302.

Wartość umowy: 41 581,00 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

 

PAKIET V – PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE

Data zawarcia umowy: 30.12.2023 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

 Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: PIEKARNIA „MAŁGOSIA” Robert Stabryła, Małgorzata Stabryła Spółka Jawna, Grabownica 600, 36-207 Grabownica, NIP: 686 000 25 56.

Wartość umowy: 26 890,40 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

 

PAKIET VI – MROŻONE WARZYWA I OWOCE, RYBY, KONSERWY RYBNE

Data zawarcia umowy: 30.12.2023 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

 Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: Hurtownia Lodów i Mrożonek „ARKTOS” Spółka Cywilna J. Dykas, J. Gurgacz, 38-459 Kopytowa, Kopytowa 163, NIP: 684 238 99 41.

Wartość umowy: 11 037,25 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie na rok 2024” – pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone

 

  1. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno, zwany w dalszej część Zamawiającym, w dniu 27.11.2023 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP00516828, dokumentację postępowania na platformie portalu https://ezamowienia.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. W ustalonym terminie tj. do 11.12.2023r. do godziny 11.00 w ramach ww. postępowania na pakiet VI – mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone wpłynęły dwie oferty opisane szczegółowo w tabeli poniżej.

 

Dla złożonych ofert ustalono następującą punktację:

 

 

Rodzaj pakietu Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: cena brutto oferty Łączna punktacja
Pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone 1. WIDAN POLSKA sp. z o.o. sp. k., 37-700 Przemyśl, ul. Jagiellońska 32e 10 283,50 zł brutto 100 pkt
2. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło 10 582,80 zł brutto  97 pkt

 

 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona WIDAN POLSKA sp. z o.o. sp. k.,

  1. Jagiellońska 32e, 37-700 Przemyśl, w dniu 5 stycznia 2024 roku złożył oświadczenie, iż odmawia zawarcia umowy dla pakietu VI.

 

Zgodnie zatem z treścią art. 263 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający w dniu 8 stycznia 2024 roku dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu wykonawców. W związku z tym, iż na pakiet VI złożone  zostały pierwotnie dwie oferty od: WIDAN Polska sp. z o.o, sp.k. oraz od Przedsiębiorstwa Handlowo – Hurtowego BETEX J.Bąk, D. Mączka sp. j. ponownemu badaniu i ocenie podlegała oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Hurtowe BETEX J.Bąk, D. Mączka sp. j.

 

W wyniku ponownego badania i oceny ofert na pakiet VI – mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone,  wyłoniony został wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona:

Rodzaj pakietu Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: cena brutto oferty Łączna punktacja
Pakiet VI – Mrożonki i ryby w tym ryby mrożone 1 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło 10 582,80 zł brutto  100 pkt

 

 

Pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło

 

  1. Po analizie oświadczeń i dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę (ocena dokumentacji) na podstawie art. 239 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

 

Pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło

 

  1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona założył niepodlegającą odrzuceniu ofertę. Złożona oferta spełnia warunki określone w SWZ. Oferta Wykonawcy uzyskała 100 punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny spośród wszystkich ofert w postępowaniu. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i wobec Wykonawcy nie wystąpiły podstawy do wykluczenia z postępowania.

Krosno, dn. 27.12.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie na rok 2024”.

 

  1. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno, zwany w dalszej część Zamawiającym, w dniu 27.11.2023 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP00516828, dokumentację postępowania na platformie portalu https://ezamowienia.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. W ustalonym terminie tj. do 11.12.2023r. do godziny 11.00 wpłynęło 14 ofert, w tym 1 oferta od SPÓŁDZIELNI OGRODNICZO PSZCZELARSKIEJ SOPEX, ul. Składowa 2, 38-400 Krosno, która nie dotyczyła zapytania ofertowego, gdyż z oferty wynikało, że dotyczy postępowania pod nazwą: Dostawa artykułów żywieniowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna.

Continue reading

Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące „Dostawy artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie na rok 2024”
Pakiet VI (mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone)

 

W wyniku złożenia wyjaśnień przez oferenta: Widan Polska sp. z o.o. sp. k. Zamawiający dokonał ponownej weryfikacji oferty w zakresie opatrzenia oferty podpisem ww. oferenta. Konieczna była dodatkowa weryfikacja w związku z brakiem sygnatury podpisu oraz jakichkolwiek innych informacji potwierdzających podpisanie oferty. Po dokonaniu weryfikacji ustalono, że złożona oferta została podpisana. Po dokonaniu analizy ofert, Zamawiający ponownie ocenił oferty złożone na „Dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie na rok 2024” – Pakiet VI (mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone). W zaistniałej sytuacji najkorzystniejszą ze złożonych ofert okazała się oferta złożona przez Firmę Widan Polska sp. z o.o. sp. k. ,w związku z tym wezwano w/w firmę do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu dalszej oceny oferty.

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 W KROŚNIE NA rok 2024

 

Informacja o prowadzonym  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych  w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

na:

Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od stycznia do grudnia 2024r.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości 
kwoty  215 000  euro dla dostaw.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.plza pośrednictwem interaktywnego formularza ofertowego.

Numer  nadany przez Zamawiającego – D.011.1.31.2023

link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie
e-Zamówienia:
  https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000516828%2F01

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-31fd20d6-8d1b-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

 

 

 

 

Krosno, dn.27.11.2023r.