Skip to main content

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie na rok 2024” – pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone

 

  1. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno, zwany w dalszej część Zamawiającym, w dniu 27.11.2023 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP00516828, dokumentację postępowania na platformie portalu https://ezamowienia.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. W ustalonym terminie tj. do 11.12.2023r. do godziny 11.00 w ramach ww. postępowania na pakiet VI – mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone wpłynęły dwie oferty opisane szczegółowo w tabeli poniżej.

 

Dla złożonych ofert ustalono następującą punktację:

 

 

Rodzaj pakietu Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: cena brutto oferty Łączna punktacja
Pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone 1. WIDAN POLSKA sp. z o.o. sp. k., 37-700 Przemyśl, ul. Jagiellońska 32e 10 283,50 zł brutto 100 pkt
2. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło 10 582,80 zł brutto  97 pkt

 

 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona WIDAN POLSKA sp. z o.o. sp. k.,

  1. Jagiellońska 32e, 37-700 Przemyśl, w dniu 5 stycznia 2024 roku złożył oświadczenie, iż odmawia zawarcia umowy dla pakietu VI.

 

Zgodnie zatem z treścią art. 263 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający w dniu 8 stycznia 2024 roku dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu wykonawców. W związku z tym, iż na pakiet VI złożone  zostały pierwotnie dwie oferty od: WIDAN Polska sp. z o.o, sp.k. oraz od Przedsiębiorstwa Handlowo – Hurtowego BETEX J.Bąk, D. Mączka sp. j. ponownemu badaniu i ocenie podlegała oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Hurtowe BETEX J.Bąk, D. Mączka sp. j.

 

W wyniku ponownego badania i oceny ofert na pakiet VI – mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone,  wyłoniony został wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona:

Rodzaj pakietu Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: cena brutto oferty Łączna punktacja
Pakiet VI – Mrożonki i ryby w tym ryby mrożone 1 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło 10 582,80 zł brutto  100 pkt

 

 

Pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło

 

  1. Po analizie oświadczeń i dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę (ocena dokumentacji) na podstawie art. 239 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

 

Pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło

 

  1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona założył niepodlegającą odrzuceniu ofertę. Złożona oferta spełnia warunki określone w SWZ. Oferta Wykonawcy uzyskała 100 punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny spośród wszystkich ofert w postępowaniu. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i wobec Wykonawcy nie wystąpiły podstawy do wykluczenia z postępowania.

Attachments