Skip to main content

Krosno, dn. 27.12.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie na rok 2024”.

 

 1. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno, zwany w dalszej część Zamawiającym, w dniu 27.11.2023 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP00516828, dokumentację postępowania na platformie portalu https://ezamowienia.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. W ustalonym terminie tj. do 11.12.2023r. do godziny 11.00 wpłynęło 14 ofert, w tym 1 oferta od SPÓŁDZIELNI OGRODNICZO PSZCZELARSKIEJ SOPEX, ul. Składowa 2, 38-400 Krosno, która nie dotyczyła zapytania ofertowego, gdyż z oferty wynikało, że dotyczy postępowania pod nazwą: Dostawa artykułów żywieniowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna.

Dla złożonych ofert ustalono następującą punktację:

 

 

Rodzaj pakietu Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: cena brutto oferty Łączna punktacja
Pakiet I – Różne artykuły spożywcze 1. „Inex” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe, ul. Składowa 9C, 38-400 Krosno 32 323,84 zł brutto 100 pkt
Pakiet II – Nabiał i produkty mleczarskie 1. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Jasienicy Rosielnej, 36-220 Jasienica Rosielna 208 49 311,45 zł brutto 92 pkt 
2. „Inex” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe, ul. Składowa 9C, 38-400 Krosno 49 314,95 zł brutto 92 pkt
3. SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie 45 172,00 zł brutto 100 pkt 
Pakiet III – Mięso i wyroby wędliniarskie 1. NOWY MAXPOL R.J.KIZIOR SP. JAWNA, ul. Leśna 2, 39-207 Brzeźnica 69 732,50 zł brutto  94 pkt
2. PUBLIMAR LUCJAN STANISZEWSKI SP.K., ul. Feliksa Czajkowskiego 55, 38-400 Krosno 65 598,00 zł brutto 100 pkt 
Pakiet IV – Owoce i warzywa, jaja 1. TROPICANA sp. z o.o., ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno 53 227,80 zł brutto 91 pkt 
2. SKLEP WITAMINKA ROBERT BURATYN, ul. Trzecieskiego, 38-460 Jedlicze 48 474,00 zł brutto 100 pkt
3. FRUTEX SP. Z O.O., ul Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno 52 222,00 zł brutto 93 pkt 
Pakiet V – Pieczywo i wyroby cukiernicze 1. SPOŁEM JASŁO sp. z o.o. ul. Kościuszki 45,         38-200 Jasło 35 623,05 zł brutto 68 pkt 
2. „MAŁGOSIA” ROBERT STABRYŁA, MAŁGORZATA STABRYŁA SP.JAWNA, Grabownica 600, 36-207 Grabownica 24 162,00 zł brutto  100 pkt
Pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone 1. WIDAN POLSKA sp. z o.o. sp. k., 37-700 Przemyśl, ul. Jagiellońska 32e 10 283,50 zł brutto 100 pkt
2. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło 10 582,80 zł brutto  97 pkt

 

 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona:

 

Pakiet I – Różne artykuły spożywcze

„Inex” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe,

 1. Składowa 9C,

38-400 Krosno

 

Pakiet II – Nabiał i produkty mleczarskie

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,

 1. Ludowa 122,

18-200 Wysokie Mazowieckie

 

Pakiet III – Mięso i wyroby wędliniarskie

PUBLIMAR LUCJAN STANISZEWSKI SP.K.,

 1. Feliksa Czajkowskiego 55,

38-400 Krosno

 

Pakiet IV – Owoce i warzywa, jaja

SKLEP WITAMINKA ROBERT BURATYN,

 1. Trzecieskiego,

38-460 Jedlicze

 

Pakiet V – Pieczywo i wyroby cukiernicze

„MAŁGOSIA” ROBERT STABRYŁA, MAŁGORZATA STABRYŁA SP.JAWNA,

Grabownica 600,

36-207 Grabownica

 

Pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone

WIDAN POLSKA sp. z o.o. sp. k.,

 1. Jagiellońska 32e

37-700 Przemyśl,

 

 1. Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wezwał Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione do przedłożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od wezwania) podmiotowych środków dowodowych.
 2. Po uzupełnieniu dokumentacji, analizie oświadczeń i dokumentów przedłożonych przez Wykonawców (ocena dokumentacji) na podstawie art. 239 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

Pakiet I – Różne artykuły spożywcze

„Inex” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe,

 1. Składowa 9C,

38-400 Krosno

Pakiet II – Nabiał i produkty mleczarskie

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,

 1. Ludowa 122,

18-200 Wysokie Mazowieckie

 

Pakiet III – Mięso i wyroby wędliniarskie

PUBLIMAR LUCJAN STANISZEWSKI SP.K.,

 1. Feliksa Czajkowskiego 55,

38-400 Krosno

 

Pakiet IV – Owoce i warzywa, jaja

SKLEP WITAMINKA ROBERT BURATYN,

 1. Trzecieskiego,

38-460 Jedlicze

 

Pakiet V – Pieczywo i wyroby cukiernicze

„MAŁGOSIA” ROBERT STABRYŁA, MAŁGORZATA STABRYŁA SP.JAWNA,

Grabownica 600,

36-207 Grabownica

 

Pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone

WIDAN POLSKA sp. z o.o. sp. k.,

 1. Jagiellońska 32e

37-700 Przemyśl

 

 1. Wszyscy Wykonawcy, których oferty zostały najwyżej ocenione założyli niepodlegające odrzuceniu oferty. Złożone oferty spełniają warunki określone w SWZ. Oferty Wykonawców uzyskały 100 punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny spośród wszystkich ofert w postępowaniu. Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu i wobec Wykonawców nie wystąpiły podstawy do wykluczenia ich z postępowania.

Attachments