Skip to main content

Krosno, dn. 27.12.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie na rok 2024”.

 

  1. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno, zwany w dalszej część Zamawiającym, w dniu 27.11.2023 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP00516828, dokumentację postępowania na platformie portalu https://ezamowienia.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. W ustalonym terminie tj. do 11.12.2023r. do godziny 11.00 wpłynęło 14 ofert, w tym 1 oferta od SPÓŁDZIELNI OGRODNICZO PSZCZELARSKIEJ SOPEX, ul. Składowa 2, 38-400 Krosno, która nie dotyczyła zapytania ofertowego, gdyż z oferty wynikało, że dotyczy postępowania pod nazwą: Dostawa artykułów żywieniowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna.

Continue reading

Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące „Dostawy artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie na rok 2024”
Pakiet VI (mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone)

 

W wyniku złożenia wyjaśnień przez oferenta: Widan Polska sp. z o.o. sp. k. Zamawiający dokonał ponownej weryfikacji oferty w zakresie opatrzenia oferty podpisem ww. oferenta. Konieczna była dodatkowa weryfikacja w związku z brakiem sygnatury podpisu oraz jakichkolwiek innych informacji potwierdzających podpisanie oferty. Po dokonaniu weryfikacji ustalono, że złożona oferta została podpisana. Po dokonaniu analizy ofert, Zamawiający ponownie ocenił oferty złożone na „Dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie na rok 2024” – Pakiet VI (mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone). W zaistniałej sytuacji najkorzystniejszą ze złożonych ofert okazała się oferta złożona przez Firmę Widan Polska sp. z o.o. sp. k. ,w związku z tym wezwano w/w firmę do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu dalszej oceny oferty.