Skip to main content

PROJEKT  „LEPSZE JUTRO”

 

W dniu 14.09.2020r Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Pana Bronisława Baran – Zastępcę Prezydenta Miasta Krosno podpisała umowę w ramach projektu pn. „Lepsze Jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczących w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny na wsparcie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w ramach działaniach profilaktycznych oraz łagodzenia skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zwany Grantodawcą reprezentowany przez pana Jerzego Jęczmienionka przyznał wnioskodawcy środki finansowe w kwocie 230 000 zł na rzecz Grantobiorcy, tj. Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie.

 

LEPSZE-JUTRO

Zdjęcie 1 z 1