Skip to main content

Protokół z otwarcia ofert

 

Znak sprawy: DG. 261. 1. 2020

Krosno, dn. 09.01.2020r.

OGŁOSZENIE

O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

MARKI RENAULT TRAFIC

1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO – ORGANIZATORA PRZETARGU:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 W KROŚNIE

ul. Kletówki 7

38-400 Krosno

tel; 013 432 19 10

e-mail: dps2krosno@wp.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

– Marka i typ pojazdu: samochód osobowy RENAULT TRAFIC

– Numer rejestracyjny: RK 1481

– Rok produkcji: 2004

– Data pierwszej rejestracji: 06.12.2004r

– Rodzaj silnika: DIESEL, pojemność 1870 cm 3, moc 74 KW

– Skrzynia biegów: MANUALNA 6 – BIEGOWA

– Klimatyzacja: SPRAWNA

– 9 osobowy

– Nr VIN: VF1JLACA65Y062051

– Przebieg: UDOKUMENTOWANY, 183 000 km

– Roczne opony zimowe z felgami,

– Akumulator na gwarancji,

– Serwisowany w ASO

– Poduszka powietrzna kierowcy,

– Radio,

– Siedzenie 2 – osobowe plus 1 osobowe składane w II rzędzie,

– Siedzenie 3 – osobowe ze składanym oparciem w III rzędzie,

– Wspomaganie układu kierowniczego,

– Podłoga wyłożona wykładziną gumową,

– Zamek centralny,

– Wyposażenie specjalistyczne – najazdy szynowe, stanowisko dla wózka inwalidzkiego, plus pasy bezpieczeństwa,

3. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

1. Samochód będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w placówce sprzedającego:
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia

23.01.2020 w godzinach od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu.

2. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

Osobami upoważnionymi do kontaktu są kierowcy zatrudnieni w DPS nr 2,
dostępni pod numerem tel 013 432 19 10

4. OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta pisemna powinna zawierać:

  1. formularz oferty- zał. nr 1, a w nim wskazanie:

   -imię , nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta;

   – oferowaną cenę i warunki zapłaty;

   – termin związania ofertą;

  2. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub oświadczenie, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin pojazdu oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z projektem umowy – zał. nr 2

  3. oświadczenie oferenta – RODO- zał. nr 3.

 1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, pismem czytelnym.

 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji. Ofertę może złożyć pełnomocnik, który przedłoży stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginalne lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentująca podmiot przystępujący do przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej podmioty te powinny do oferty dołączyć aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów ( KRS, CEDIG) w celu wykazania osób uprawnionych do reprezentowania.

 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Termin biegnie od dnia upływu terminu składania ofert.

 5. Poprawki w ofercie muszą być czytelne i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

5. CENA MINIMALNA: 9 500 zł ( dziewięć tysięcy pięćset złotych)

6. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie do dnia 23.01.2020r do godz. 14:00 w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej danymi oferenta oraz napisem:

„OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP SAMOCHODU

OSOBOWEGO MARKI RENAULT TRAFIC”,

z dopiskiem: nie otwierać przed 24.01.2020r

 1. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia.

7. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2020r. o godzinie 10:00 w siedzibie Sprzedającego: Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno, w Sali Terapii Zajęciowej na I piętrze.

5. INNE INFORMACJE:

 1. Oferenci, którzy nie przedłożą kompletnej oferty podlegają odrzuceniu i ich oferta nie bierze udziału w przetargu.

 2. Komisja odrzuca ofertę w przypadku, gdy:

 1. Oferta została złożona po terminie;

 2. Oferta jest niepodpisana, złożona przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji;

 3. Nie zaoferowano co najmniej ceny minimalnej(wywoławczej).

 1. O odrzuceniu oferty Komisja niezwłocznie powiadamia oferenta, który tą ofertę złożył.

 2. Zgłoszenie się jednego oferenta wystarczy do odbycia się przetargu.

 3. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 4. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż 1 Oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji, zawiadamiając oferentów o miejscu i terminie.

 5. Wybrany Oferent jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie w terminie określonym w umowie.

 6. Wydanie samochodu nabywcy następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty wpłaty na konto, w trybie i na zasadach wskazanych w umowie.

 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożyli ofertę na zakupu samochodu.

 8. Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczy sprzedający.

 9. Organizator przetargu lub aukcji może w każdej chwili odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

 10. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o Przetargu

Formularz

Oświadczenie Oferenta

RODO

Umowa sprzedaży

 

Znak sprawy: DG. 261. 1. 2020

Krosno, dn. 09.01.2020r.

OGŁOSZENIE

O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

MARKI RENAULT TRAFIC

1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO – ORGANIZATORA PRZETARGU:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 W KROŚNIE

ul. Kletówki 7

38-400 Krosno

tel; 013 432 19 10

e-mail: dps2krosno@wp.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

– Marka i typ pojazdu: samochód osobowy RENAULT TRAFIC

– Numer rejestracyjny: RK 1481

– Rok produkcji: 2004

– Data pierwszej rejestracji: 06.12.2004r

– Rodzaj silnika: DIESEL, pojemność 1870 cm 3, moc 74 KW

– Skrzynia biegów: MANUALNA 6 – BIEGOWA

– Klimatyzacja: SPRAWNA

– 9 osobowy

– Nr VIN: VF1JLACA65Y062051

– Przebieg: UDOKUMENTOWANY, 183 000 km

– Roczne opony zimowe z felgami,

– Akumulator na gwarancji,

– Serwisowany w ASO

– Poduszka powietrzna kierowcy,

– Radio,

– Siedzenie 2 – osobowe plus 1 osobowe składane w II rzędzie,

– Siedzenie 3 – osobowe ze składanym oparciem w III rzędzie,

– Wspomaganie układu kierowniczego,

– Podłoga wyłożona wykładziną gumową,

– Zamek centralny,

– Wyposażenie specjalistyczne – najazdy szynowe, stanowisko dla wózka inwalidzkiego, plus pasy bezpieczeństwa,

3. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

1. Samochód będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w placówce sprzedającego:
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia

23.01.2020 w godzinach od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu.

2. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

Osobami upoważnionymi do kontaktu są kierowcy zatrudnieni w DPS nr 2,
dostępni pod numerem tel 013 432 19 10

4. OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta pisemna powinna zawierać:

  1. formularz oferty- zał. nr 1, a w nim wskazanie:

   -imię , nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta;

   – oferowaną cenę i warunki zapłaty;

   – termin związania ofertą;

  2. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub oświadczenie, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin pojazdu oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z projektem umowy – zał. nr 2

  3. oświadczenie oferenta – RODO- zał. nr 3.

 1. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, pismem czytelnym.

 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji. Ofertę może złożyć pełnomocnik, który przedłoży stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginalne lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentująca podmiot przystępujący do przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej podmioty te powinny do oferty dołączyć aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów ( KRS, CEDIG) w celu wykazania osób uprawnionych do reprezentowania.

 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Termin biegnie od dnia upływu terminu składania ofert.

 5. Poprawki w ofercie muszą być czytelne i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

5. CENA MINIMALNA: 9 500 zł ( dziewięć tysięcy pięćset złotych)

6. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie do dnia 23.01.2020r do godz. 14:00 w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej danymi oferenta oraz napisem:

„OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP SAMOCHODU

OSOBOWEGO MARKI RENAULT TRAFIC”,

z dopiskiem: nie otwierać przed 24.01.2020r

 1. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia.

7. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2020r. o godzinie 10:00 w siedzibie Sprzedającego: Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno, w Sali Terapii Zajęciowej na I piętrze.

5. INNE INFORMACJE:

 1. Oferenci, którzy nie przedłożą kompletnej oferty podlegają odrzuceniu i ich oferta nie bierze udziału w przetargu.

 2. Komisja odrzuca ofertę w przypadku, gdy:

 1. Oferta została złożona po terminie;

 2. Oferta jest niepodpisana, złożona przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji;

 3. Nie zaoferowano co najmniej ceny minimalnej(wywoławczej).

 1. O odrzuceniu oferty Komisja niezwłocznie powiadamia oferenta, który tą ofertę złożył.

 2. Zgłoszenie się jednego oferenta wystarczy do odbycia się przetargu.

 3. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 4. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż 1 Oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji, zawiadamiając oferentów o miejscu i terminie.

 5. Wybrany Oferent jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie w terminie określonym w umowie.

 6. Wydanie samochodu nabywcy następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty wpłaty na konto, w trybie i na zasadach wskazanych w umowie.

 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożyli ofertę na zakupu samochodu.

 8. Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczy sprzedający.

 9. Organizator przetargu lub aukcji może w każdej chwili odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

 10. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o Przetargu

Formularz

Oświadczenie Oferenta

RODO

Umowa sprzedaży