SIWZ do przetargu 2014.04.01- 2014.06.30

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

 

Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 kwietnia  2014r. do 30 czerwca 2014r.

na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 – art. 46  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro

Część I. Postanowienia ogólne.

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, 38 – 400 Krosno, ul. Kletówki 7,                               woj. podkarpackie,

tel: 13 43-219-10,

fax 13 43-219-10,

e-mail dps2krosno@wp.pl

adres strony internetowej Zamawiającego: www.dpskrosno.pl

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r.” jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U . z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) zwaną w dalszej części SIWZ „ustawą”.

 

Część II. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w miarę zgłaszanych potrzeb do Domu Pomocy Społecznej w nr 2 w Krośnie, z podziałem na 7 części:

Część 1. Dostawa  artykułów ogólnospożywczych – wg załącznika nr 4 do SIWZ,

Część 2. Dostawa mięso i wędliny – wg załącznika nr 5 do SIWZ,

Część 3. Dostawa pieczywo, wyroby cukiernicze  – wg załącznika nr 6 do SIWZ,

Część 4. Dostawa artykuły nabiałowe – wg załącznika nr 7 do SIWZ,

Część 5. Dostawa warzywa i owoce – wg załącznika nr 8 do SIWZ,

Część 6. Dostawa mrożonki – wg załącznika nr 9 do SIWZ,

Część 7. Dostawa zupy, sosy, przyprawy – wg załącznika nr 10 do SIWZ

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

15613300-1

15131130-5

15811000-6

15511000-3

03221112-4

153332100-5

15871270-7

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.

 

Część 3. Termin wykonania zamówienia.

Terminem wykonania zamówienia:  rozpoczęcie: 01 kwietnia 2014r., zakończenie: 30 czerwca  2014r.

Przedmiot zamówienia należy dostarczać sukcesywnie według zgłoszonego zapotrzebowania w trakcie trwania umowy na adres Zamawiającego: 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7. Zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia będzie zgłaszane faksem lub telefonicznie przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminach wynikających z potrzeby uzupełnienia danego towaru.

 

 

 

 

 

Część 4.Warunki udziału w postepowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia – wg załącznika do niniejszej specyfikacji.
 2. Oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

 

 

Część 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu.

I. Prawidłowo wypełnione i podpisane  dokumenty wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ:

1.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  – załącznik nr  1

2.      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawy – załącznik nr  2

3.      Formularz oferty – załącznik nr 3

4.      Część zamówienia:

– załącznik nr 4

– załącznik nr 5

– załącznik nr 6

– załącznik nr 7

– załącznik nr 8

– załącznik nr 9

– załącznik nr 10

5. Wzór umowy – załącznik nr 11

 

II.                Ponadto Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów:

 

 1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) dokument wymieniony w pkt 2 składa każdy z wykonawców, natomiast dokument wymieniony w pkt 1 składa każdy z wykonawców lub pełnomocnik wykonawców składających wspólną ofertę. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 3. Pełnomocnictwo.
 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punktach I.2, II.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

 

 1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

 1. W przypadku złożenia w wyznaczonym terminie niekompletnej oferty lub oferty zawierającej błędy Zamawiający będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu, w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

Powyższe dokumenty  należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę.

 

Część 6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sięz wykonawcami.

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

 1. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

– Elżbieta Fal, pracownik Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie,

–  Maria Gonet, pracownik w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie.

tel: 13 43-219-10,

fax 13 43-219-10,

e-mail dps2krosno@wp.pl

 

            Część 7. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wadium.

 

Część 8.Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Część 9. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.      Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszej specyfikacji.

2.      Do formularza oferty zostaną załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji.

3.      Formularz oferty oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

5.      Wykonawca powinien umieścić ofertę na kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego podany na wstępie, oraz posiadającą następujące oznaczenia:

 

Nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę oraz:

 

„Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 30 czerwca  2014r. Nie otwieraćprzed 27.02.2014r.  godz. 09:00”.

 

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji.

 

 

Część 10.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce: siedziba Zamawiającego, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7

Termin składania ofert upływa  27.02.2014r. o godz. 08:00.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert – 27.02.2014r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7 lub innym pomieszczeniu wyznaczonym przez Zamawiającego w zależności od ilości Wykonawców biorących udział w postepowaniu.

 

 

 

 

Część 11. Opis sposobu obliczania ceny.

Zamawiający prosi o ustawienie urządzeń, za pomocą których wykonawca oblicza ceny jednostkowe, na zaokrąglanie wartości do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli Wykonawca posiada towar w opakowaniach o innych pojemnościach jak podane w załącznikach do SIWZ, musi zaznaczyć to w tabeli obok towaru którego zmiana dotyczy. Ceny powinny być przeliczone w taki sposób aby cena jednostkowa pomnożona przez ilość oraz zwiększona o podatek dawała wynik do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie miejsca w załącznikach od numerów 4 do 10 , załączonych do niniejszej specyfikacji, muszą być wypełnione oraz podsumowane. W ofercie należy podać cenę ogółem danej części zamówienia.Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zadania wynikającewprost z informacji zawartych w niniejszej specyfikacji:

– podatek od towarów i usług,

– wartość dostaw określona w przedmiocie zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w walucie polskiej.

 

 

Część 12.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Jedynym kryterium jaki będzie brany przez Zamawiającego pod uwagę jest cena.

Cena – 100%.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największa  ilość

punktów określonych w procentach według wzoru:

Oferta z najniższą cenąbrutto / Cena brutto w ofercie badanej x 100%

 

Część 13.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostaćdopełnione powyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego.

 

Zamawiający pisemnie poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty,

o tym czyjego Wykonawcy oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także o terminie zawarcia umowy.

 

 

Część 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Część 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 11 do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnegoregulujących umowne prawo odstąpienie od umowy przewiduje także możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie  w następujących sytuacjach:

a)      w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub podpisanie umowy,

b)      w przypadku zawieszenia usług przez Zamawiającego.

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

a)      zmiana stawki urzędowej podatku VAT,

b)      rezygnacji z części zamówienia, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub której wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- o wartość niewykonanych dostaw.

 1. Warunki zmian:

a)      inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

b)      uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usług,

c)      forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Część 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

w toku postepowania o udzielenie zamówienia.

 

1.      Wobec czynności Zamawiającego określonych w art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.      Odwołanie wnosi  się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.      Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

4.      Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołania na podstawie art.180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności o których mowa w niniejszym pkt nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy.

5.      Terminy do wniesienia odwołania zostały określone w art. 182 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 

Załączniki:

1.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  – załącznik nr  1

2.      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawy – załącznik nr  2

3.      Formularz oferty – załącznik nr 3

4.      Część zamówienia:

– załącznik nr 4

– załącznik nr 5

– załącznik nr 6

– załącznik nr 7

– załącznik nr 8

– załącznik nr 9

– załącznik nr 10

5. Wzór umowy – załącznik nr 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Oświadczenie Wykonawcy

 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z wymaganiami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

Ja, niżej podpisany:

………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( adres i nazwa firmy)

przystępując do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Świadomy odpowiedzialności karnej określonej art. 233 k.k. za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 

 

…………………………..

(miejscowość, data )

……………………………………………..

( pieczątka, podpis osoby upoważnionej)

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Oświadczenie Wykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z wymaganiami art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759),

Ja, niżej podpisany

…………………………………………………………………………………………………….

( imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(adres i nazwa firmy )

przystępując do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie      w okresie od 01 kwietnia  2014r. do 30 czerwca 2014r.”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Świadomy odpowiedzialności karnej określonej art. 233 k.k. za podanie                  w niniejszym oświadczeniu nieprawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 

 

..……………… ………………………………..

(miejscowość, data)

………………………………………………….

( pieczątka, podpis osoby upoważnionej)

 

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie

ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno

Dane Wykonawcy:

 1. Nazwa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Siedziba:………………………………………………………………………………..
 3. Nr telefonu/ faxu:………………………………………………………………………..
 4. Email:…………………………………………………………………………………..
 5. REGON……………………………………………………………………………….
 6. NIP: ……………………………………………………………………………………

FORMULARZ  OFERTY

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym na portalu internetowym Biuletyn Zamówień Publicznych, stronie własnej Zamawiającego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie  w okresie od 01 kwietnia  2014r. do 30 czerwca 2014r.” ,

oferuję realizację przedmiotu zamówienia w części :

………………………………………………………….………………………………………wg kalkulacji stanowiącej załącznik nr ……..  do formularza oferty na wartość:

netto…………………………..zł  słownie …………………………………………………….

podatek VAT ………………..

brutto……………………..……zł  słownie……………………………………………………

Do oferty dołączam wymagane oświadczenia, dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego .

 

……………………………………..

(miejscowość, data )

………………………………………………

 ( pieczątka, podpis osoby upoważnionej )

Załącznik nr 4

Część 1 przedmiotu zamówienia- Artykuły Ogólnospożywcze załącznik nr 4 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Dżem niskosłodzony do 280 g. 15332290-3 50 szt        
2. Marmolada do 1000 g. 15332200-6 10 szt        
3. Miód naturalny do 1000 g. 15831600-8 20 szt        
4. Koncentrat pomidorowy 30% do 500 g. 15331427-6 50 szt        
5. Produkty zbożowe (kasza jęczmienna, manna, kukurydziana, gryczana) do 1 kg 15613300-1 45 kg        
6. Cukier kryształ do 1 kg 15831000-2 200 kg        
7. Cukier wanilinowy 15830000-5 40 szt        
8. Cukier puder 15830000-5 3 kg        
9. Mąka pszenna do 1 kg 15612100-2 150 kg        
10. Mąka ziemniaczana do 1 kg 15620000-0 5 kg        
11. Płatki jęczmienne do 500 g. 15610000-7 5 kg        
12. Płatki owsiane do 500 g. 15613380-5 5 kg        
13. Płatki kukurydziane do 1 kg 15613311-1 5 kg        
14. Herbata granulowana do 100 g. 15863000-5 90 szt        
15. Kawa zbożowa do 500 g. 15860000-4 5 szt        
16. Kakao ciemne do 200 g. 15841300-8 5 szt        
17. Bułka tarta do 1 kg 15811500-1 10 kg        
18. Olej uniwesalny 15411100-3 60 szt        
19. Oliwa z oliwek 15411110-6 2 szt        
20. Majonez do 1 kg 15871273-8 30 szt        
21. Ketchup do 500 g. 15871230-5 20 szt        
22. Musztarda do 200 g. 15871250-1 10 szt        
23. Ocet 15871100-5 2 szt        
24. Sok wysokosłodzony do 500 ml 15321000-4 6 szt        
25. Sok przecierowy owoc.-warz. 0,33 l 15320000-7 250 szt        
26. Makaron (różne formy) do 1 kg 15850000-1 100 szt        
27. Sól do 1 kg 15872400-5 30 kg        
28. Ryż do 1 kg 15614100-6 50 kg        
29. Ryba wędzona 15230000-9 6 kg        
30. Filet śledziowy marynowany w oleju do 5 kg 15200000-0 7 kg        
31. Koreczki śledziowe do 5 kg 15200000-0 7 kg        
32. Tuńczyk puszka 15241400-3 10 szt        
33. Filet śledziowy w oleju / sosie pomidorowym (konserwa) 130 g. 15200000-0 60 szt        
34. Drożdże świeże 15898000-9 0,5 kg        
35. Żelatyna spożywcza 50 g. 15800000-6 10 szt        
36. Żurek w butelce 15800000-6 10 szt        
37. Kukurydza konser do 400 g. 15331470-2 10 szt        
38. Groszek konserwowy do 400 g. 15331132-1 20 szt        
39. Ogórki konser 15331000-7 15 szt        
40. Papryka konser 15331000-7 10 szt        
41. Pieczarki marynowane 15331135-2 5 szt        
42. Chrzan (słoik) do 300 g. 15331000-7 10 szt        
43. Ciastka 15812100-4 5 kg        
44. Paluszki do 100 g. 15820000-2 40 szt        
45. Herbatniki do 50 g. 15820000-2 100 szt        
46. Chrupki kukurydziane 15800000-6 80 szt        
47. Proszek do pieczenia 15899000-6 10 szt        
48. Kwasek cytrynowy 15800000-6 20 szt        

 

Załącznik nr 5

Część 2 przedmiotu zamówienia – Mięso i wędliny załącznik nr 5 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Kiełbasa wiejska 15131120-2 7 kg        
2. Kiełbasa żywiecka 15131120-2 3 kg        
3. Kiełbasa zwyczajna 15131120-2 15 kg        
4. Kiełbasa szynkowa 15131120-2 8 kg        
5. Kiełbasa krakowska 15131120-2 5 kg        
6. Kiełbasa biała 15131120-2 5 kg        
7. Kiełbasa wiejska drobiowa 15131135-0 15 kg        
8. Kiełbasa lenczowa 15131120-2 5 kg        
9. Mortadela 15131120-2 20 kg        
10. Szynka drobiowa 15131135-0 10 kg        
11. Szynka wieprzowa 15131130-5 20 kg        
12. Szynka konserwowa 15131000-5 5 kg        
13. Polędwica wieprzowa sopocka 15131130-5 5 kg        
14. Polędwica drobiowa 15131135-0 3 kg        
15. Schab pieczony 15131130-5 7 kg        
16. Baleron 15131130-5 3 kg        
17. Klops 15131100-6 7 kg        
18. Boczek (wędzony, gotowany) 15131400-9 10 kg        
19. Salceson drobiowy 15131120-2 5 kg        
20. Salceson wieprzowy 15131120-2 5 kg        
21. Pasztet pieczony 15131310-1 10 kg        
22. Pasztetowa (drobiowa, wieprzowa) 15131310-1 10 kg        
23. Parówki (drobiowe, wieprzowe, cielęce) 15131120-2 40 kg        
24. Serdelki 15131120-2 10 kg        
25. Kaszanka wiejska 15131134-3 20 kg        
26. Schab b/z kości 15110000-2 40 kg        
27. Karkówka 15110000-2 60 kg        
28. Szynka b/z kości 15110000-2 30 kg        
29. Łopatka b/z kości 15110000-2 50 kg        
30. Mięso gulaszowe (wołowe, wieprzowe, drobiowe) 15110000-2 30 kg        
31. Żeberka 15100000-9 15 kg        
32. Filet drobiowy 15119000-5 50 kg        
33. Udka 15112100-7 90 kg        
34. Porcja rosołowa 15112100-7 70 kg        
35. Kości 15100000-9 10 kg        
36. Kęski drobiowe 15131200-7 10 kg        
37. Wątroba drobiowa 15112300-9 30 kg        
38. Żołądki drobiowe 15114000-0 10 kg        
39. Flaki (wieprzowe, wołowe) 15114000-0 12 kg        
40. Smalec 15412100-0 3 kg        
41. Słonina 15131400-9 1 kg        

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

Część 3 przedmiotu zamówienia – Pieczywo, wyroby cukiernicze załącznik nr 6 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Chleb mieszany 0,6 kg 15811000-6 600 kg        
2. Chleb wieloziarnisty 0,7 kg 15811000-6 9 kg        
3. Chleb ze słonecznikiem 15811000-6 8 kg        
4. Chleb orkiszowy 15811000-6 7 kg        
5. Chleb żytni 15811000-6 7 kg        
6. Bułka zwykła 100 g. 15811000-6 250 kg        
7. Bułka grahamka 100 g. 15811000-6 12 kg        
8. Drożdżówki różne 15811200-8 120 szt        
9. Chałka 15811400-0 20 kg        
10. Ciastka kruche z marmoladą 15810000-9 5 kg        

 

 


Załącznik nr 7

Część 4 przedmiotu zamówienia – Artykuły nabiałowe załącznik nr 7 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Mleko 2% 15511000-3 1700 l        
2. Śmietana 18% 15512000-0 135 l        
3. Ser biały półtłusty 15542100-0 180 kg        
4. Ser żółty 15544000-3 20 kg        
5. Ser topiony 100 g. 15500000-3 11 kg        
6. Serek twarogowy 100 g. 15500000-3 150 szt        
7. Serek homogenizowany owocowy 125 g. 15500000-3 160 szt        
8. Masło (kostka) 15530000-2 120 kg        
9. Margaryna mleczna (kostka 250 g.) 15431100-9 2,5 kg        
10. Kefir – kubek 400 ml 15500000-3 40 l        
11. Jogurt owocowy 150 g. 15551320-4 80 szt        
12. Jogurt owocowy b/c 250 g. 15551310-1 80 szt        
13. Jogurt naturalny 250 g. 15551300-8 30 szt        
14. Maślanka 1 l 15551500-0 72 l        

 


Załącznik nr 8

Część 5 przedmiotu zamówienia – Warzywa i owoce załącznik nr 8 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Marchew 03221112-4 240 kg        
2. Pietruszka 03221110-0 75 kg        
3. Seler 03221110-0 60 kg        
4. Cebula 03221113-1 60 kg        
5. Buraki ćwikłowe 03221111-7 100 kg        
6. Kapusta biała 03221410-3 100 kg        
7. Kapusta czerwona 03221410-3 10 kg        
8. Kapusta pekińska 03221410-3 15 szt        
9. Brukselka 03221440-2 10 kg        
10. Kalafior 03221420-6 15 szt        
11. Brokuł 03221430-9 15 szt        
12. Fasolka szparagowa 03221212-5 10 kg        
13. Kalarepa 03221100-7 20 szt        
14. Sałata zielona 03221310-2 40 szt        
15. Cukinia 03221250-3 10 kg        
16. Pomidor 03221240-0 70 kg        
17. Ogórek świeży 03221270-9 50 kg        
18. Papryka świeża 03221230-7 10 kg        
19. Por 03221110-0 30 szt        
20. Botwina 03221100-7 10 szt        
21. Pietruszka zielona 03221300-9 150 szt        
22. Koper 03221300-9 100 szt        
23. Szczypior 03221300-9 110 szt        
24. Rzodkiewka 03221100-7 30 szt        
25. Biała rzodkiew 03221100-7 15 kg        
26. Kapusta kiszona do 1 kg 15331142-4 50 kg        
27. Ogórek kiszony do 400 g. 15331000-7 20 kg        
28. Fasola + groch 03221210-1 15 kg        
29. Czosnek 03221110-0 30 szt        
30. Pieczarka świeża 03221260-6 12 kg        
31. Jabłka 03222321-9 250 kg        
32. Gruszka 03222322-6 40 kg        
33. Banany 03222111-4 50 kg        
34. Pamarańcze 03222220-1 30 kg        
35. Mandarynka 03222240-7 30 kg        
36. Cytryna 03222210-8 5 kg        
37. Czereśnie 03222330-5 15 kg        
38. Morela 03222331-2 15 kg        
39. Brzoskwinia 03222332-9 15 kg        
40. Nektarynka 03222330-5 15 kg        
41. Śliwka 03222334-3 40 kg        
42. Rabarbar 03221200-8 10 kg        
43. Truskawka 03222313-0 25 kg        
44. Owoc jagody (borówka) 03222310-9 10 kg        
45. Wiśnia 03222333-6 5 kg        
46. Kiwi 03222118-3 120 szt        
47. Winogrono 03222340-8 25 kg        
48. Arbuz 03222000-3 30 kg        
49. Jaja 03142500-3 1500 szt        
50. Ziemniaki 03212100-1 1500 kg        
51. Grzyby suszone 15893000-4 1 kg        
52. Owoce suszone (jabłko, gruszka, śliwa) 15332410-1 15 kg        

 


Załącznik nr 9

Część 6 przedmiotu zamówienia – Mrożonki załącznik nr 9 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Mieszanka owocowa 15332100-5 30 kg        
2. Mieszanka warzywna 15331170-9 30 kg        
3. Truskawka 15332100-5 10 kg        
4. Czarna porzeczka 15332100-5 5 kg        
5. Brokuł 15331170-9 7 kg        
6. Kalafior 15331170-9 7 kg        
7. Ryba – dorsz filet

szater pak tafla

15221000-3 45 kg        

 


Załącznik nr 10

Część 7 przedmiotu zamówienia – Zupy, sosy, przyprawy załącznik nr 10 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Barszcz biały 15891400-4 2 kg        
2. Żur 15891400-4 2 kg        
3. Sos sałatkowy 15871260-4 1 kg        
4. Galaretka owoc. 15332240-8 3 kg        
5. Kisiel 15833100-7 5 kg        
6. Budyń 15833100-7 4 kg        
7. Jarzynka 15871200-6 5 kg        
8. Przyprawa w płynie do zup, sosów 15871270-7 36 kg        
9. Przyprawa do mięs 15871200-6 0,5 kg        
10. Przyprawa do ryb 15871200-6 0,3 kg        
11. Pieprz czarny miel. 15872100-2 15 szt        
12. Pieprz ziołowy 15872100-2 20 szt        
13. Papryka w proszku 15872000-1 10 szt        
14. Ziele angielskie 15872000-1 10 szt        
15. Liść laurowy 15872000-1 10 szt        
16. Majeranek 15872000-1 10 szt        
17. Kminek 15872000-1 30 szt        

 

 

Wyszczególnione ilości asortymentów w poszczególnych pozycjach są ilościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o inne produkty oferowane przez Wykonawcę

 


Załącznik nr 11 do SIWZ

 

U M O W A nr ……………

 

Zawarta w dniu ……… r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) pomiędzy:

 1. Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki  7, 38-400 Krosno

NIP 684 16 28 556

REGON 370193222

reprezentowany przez: Marię Chrobak – Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym.

a

 1. …………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………….

REGON…………………………………….

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

 

definicje:

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

§ 1

 

 1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 kwietnia  2014r. do 30 czerwca 2014r.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy artykułówbędących przedmiotem zamówienia w części/częściach:

2. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie u Wykonawcy na towary wymienione w załączniku/ach nr ……………………………. do SIWZ, które zostały wykazane w ilościach orientacyjnych.

3. Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o inne artykuły zawarte w ofercie handlowej Wykonawcy, jeśli wyniknie taka potrzeba, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku zamówień towarów innych niż wyszczególnione w załączniku/ach nr………. do SIWZ, Zamawiający może za nie zapłacić wg cennika obowiązującego w ofercie handlowej Wykonawcy.

§ 2

Towar – przedmiot zamówienia, wydawany  będzie przez Wykonawcę stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od 01 kwietnia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.

 

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar (przedmiot zamówienia) wg cen jednostkowych wymienionych w załączniku/ach nr ……………..  do SIWZ przez cały okres trwania umowy.

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku/ach nr ……………………  do SIWZ przez cały okres trwania umowy.

3. W przypadku nie wywiązania się z zawartej umowy lub zaprzestania dostaw przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać odszkodowania w wysokości 5% szacunkowej wartości pozostałej części niewykonanej umowy.

4. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawca będzie następowało przelewem na wskazane przez Wykonawcę na fakturze VAT konto bankowe, w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT wraz z towarem (przedmiotem zamówienia).

5. W przypadku zmiany podatku VAT w trakcie realizacji umowy, będzie on naliczany zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego.

 

§ 4

1. Dostawy będą realizowane zgodnie ze złożonymi zamówieniami drogą telefoniczną lub faksem, przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowych dostaw zamówionych towarów (przedmiotu zamówienia) do Zamawiającego (ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno) własnym środkiem transportu, dostosowanym do przewozu danego typu towaru.

 

§ 5

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 5 ust.1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 

§ 6

1.      Zmiana umowy może nastąpić w formie aneksu podpisanego przez strony niniejszej umowy.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

3.      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4.      Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd w Krośnie i będą miały zastosowanie wyłącznie polskie przepisy prawne.

 

 

……………………..                                                           ……………………………..

 

 

Zamawiający                                                                                       Wykonawca

 

Aby pobrać dokument kliknij tutaj