Ogłoszenie przetargu 2014.04.01- 2014.06.30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od dnia 01 kwietnia  2014r. do dnia 30 czerwca  2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy  numer 43590 – 2014

Zamieszczenie ogłoszenia– obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES:

tel: 13 43-219-10,

fax 13 43-219-10,

e-mail dps2krosno@wp.pl

adres strony internetowej Zamawiającego: www.dpskrosno.pl

 

I.2)RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3)Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w miarę zgłaszanych potrzeb do Domu Pomocy Społecznej w nr 2 w Krośnie, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ z podziałem na 7 części:

Część 1. Dostawa  artykułów ogólnospożywczych – wg załącznika nr 4 do SIWZ,

Część 2. Dostawa mięso i wędliny – wg załącznika nr 5 do SIWZ,

Część 3. Dostawa pieczywo, wyroby cukiernicze  – wg załącznika nr 6 do SIWZ,

Część 4. Dostawa artykuły nabiałowe – wg załącznika nr 7 do SIWZ,

Część 5. Dostawa warzywa i owoce – wg załącznika nr 8 do SIWZ,

Część 6. Dostawa mrożonki – wg załącznika nr 9 do SIWZ,

Część 7. Dostawa zupy, sosy, przyprawy – wg załącznika nr 10 do SIWZ

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

15613300-1

15131130-5

15811000-6

15511000-3

03221112-4

153332100-5

15871270-7

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 części:

Część 1. Dostawa  artykułów ogólnospożywczych – wg załącznika nr 4 do SIWZ,

Część 2. Dostawa mięso i wędliny – wg załącznika nr 5 do SIWZ,

Część 3. Dostawa pieczywo, wyroby cukiernicze  – wg załącznika nr 6 do SIWZ,

Część 4. Dostawa artykuły nabiałowe – wg załącznika nr 7 do SIWZ,

Część 5. Dostawa warzywa i owoce – wg załącznika nr 8 do SIWZ,

Część 6. Dostawa mrożonki – wg załącznika nr 9 do SIWZ,

Część 7. Dostawa zupy, sosy, przyprawy – wg załącznika nr 10 do SIWZ

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.

II.1.6)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2)Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

rozpoczęcie: 01 kwietnia 2014r.,  zakończenie: 30 czerwca 2014r.

Przedmiot zamówienia należy dostarczać sukcesywnie według zgłoszonego zapotrzebowania w trakcie trwania umowy na adres Zamawiającego: 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7.

Zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia będzie zgłaszane faksem lub telefonicznie przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminach wynikających z potrzeby uzupełnienia danego towaru.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie jest wymagane

 

III.2) ZALICZKInie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) dokument wymieniony w pkt 2 składa każdy z wykonawców lub pełnomocnik wykonawców składających wspólną ofertę.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt III.4.2) pkt 1, pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

 

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

Dokumenty wymienione w pkt od III.4.2) do III.4.4. należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę.

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)

1.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  – załącznik nr  1 do SIWZ.

2.      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawy – załącznik nr  2  do SIWZ.

3.      Formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ.

4.      Część zamówienia:

– załącznik nr 4 do SIWZ,

– załącznik nr 5 do SIWZ,

– załącznik nr 6 do SIWZ,

– załącznik nr 7 do SIWZ,

– załącznik nr 8 do SIWZ,

– załącznik nr 9 do SIWZ,

– załącznik nr 10 do SIWZ

5. Wzór umowy – załącznik nr 11  do SIWZ.

6. Pełnomocnictwo.

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy (konsorcjum, spółka cywilna) dokument wymieniony w pkt 6 składa każdy z wykonawców. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnegoregulujących umowne prawo odstąpienie od umowy przewiduje także możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie  w następujących sytuacjach:

a)      w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub podpisanie umowy,

b)      w przypadku zawieszenia usług przez Zamawiającego.

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

a)      zmiana stawki urzędowej podatku VAT,

b)      rezygnacji z części zamówienia, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub której wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- o wartość niewykonanych dostaw.

 1. Warunki zmian:

a)      inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

b)      uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usług,

c)      forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.dpskrosno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7.

IV.4.2) Termin składania ofert:

27 luty 2014r. godzina 08:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7

IV.4.3) Termin związania ofertą:

Okres: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki:

1.       Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  – załącznik nr  1

2.      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawy – załącznik nr  2

3.      Formularz oferty – załącznik nr 3

4.      Część zamówienia:

– załącznik nr 4

– załącznik nr 5

– załącznik nr 6

– załącznik nr 7

– załącznik nr 8

– załącznik nr 9

– załącznik 10

5. Wzór umowy – załącznik nr 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z wymaganiami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

Ja, niżej podpisany:

………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( adres i nazwa firmy)

przystępując do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 kwietnia  2014r. do 30 czerwca 2014r. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone              w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Świadomy odpowiedzialności karnej określonej art. 233 k.k. za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 

 

…………………………..

(miejscowość, data )

 

……………………………………………..

( pieczątka, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Oświadczenie Wykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z wymaganiami art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759),

Ja, niżej podpisany

………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

(adres i nazwa firmy )

przystępując do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r.”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Świadomy odpowiedzialności karnej określonej art. 233 k.k. za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 

 

..……………… ………………………………..

(miejscowość, data)

………………………………………………….

( pieczątka, podpis osoby upoważnionej)

 

 

Załącznik Nr 3

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośniel, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno

Dane Wykonawcy:

 1. Nazwa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Siedziba:………………………………………………………………………………..
 3. Nr telefonu/ faxu:………………………………………………………………………..
 4. Email:…………………………………………………………………………………..
 5. REGON……………………………………………………………………………….
 6. NIP: ……………………………………………………………………………………

FORMULARZ  OFERTY

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym na portalu internetowym Biuletyn Zamówień Publicznych, stronie własnej Zamawiającego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie  w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r.” ,

oferuję realizację przedmiotu zamówienia w części :

………………………………………………………….………………………………………wg kalkulacji stanowiącej załącznik nr ……..  do formularza oferty na wartość:

netto…………………………..zł  słownie …………………………………………………….

podatek VAT ………………..

brutto……………………..……zł  słownie……………………………………………………

Do oferty dołączam wymagane oświadczenia, dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego .

 

……………………………………..

(miejscowość, data )                            .………………………………………………

( pieczątka, podpis osoby upoważnionej )

Załącznik nr 4

Część 1 przedmiotu zamówienia- Artykuły Ogólnospożywcze załącznik nr 4 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Dżem niskosłodzony do 280 g. 15332290-3 50 szt        
2. Marmolada do 1000 g. 15332200-6 10 szt        
3. Miód naturalny do 1000 g. 15831600-8 20 szt        
4. Koncentrat pomidorowy 30% do 500 g. 15331427-6 50 szt        
5. Produkty zbożowe (kasza jęczmienna, manna, kukurydziana, gryczana) do 1 kg 15613300-1 45 kg        
6. Cukier kryształ do 1 kg 15831000-2 200 kg        
7. Cukier wanilinowy 15830000-5 40 szt        
8. Cukier puder 15830000-5 3 kg        
9. Mąka pszenna do 1 kg 15612100-2 150 kg        
10. Mąka ziemniaczana do 1 kg 15620000-0 5 kg        
11. Płatki jęczmienne do 500 g. 15610000-7 5 kg        
12. Płatki owsiane do 500 g. 15613380-5 5 kg        
13. Płatki kukurydziane do 1 kg 15613311-1 5 kg        
14. Herbata granulowana do 100 g. 15863000-5 90 szt        
15. Kawa zbożowa do 500 g. 15860000-4 5 szt        
16. Kakao ciemne do 200 g. 15841300-8 5 szt        
17. Bułka tarta do 1 kg 15811500-1 10 kg        
18. Olej uniwesalny 15411100-3 60 szt        
19. Oliwa z oliwek 15411110-6 2 szt        
20. Majonez do 1 kg 15871273-8 30 szt        
21. Ketchup do 500 g. 15871230-5 20 szt        
22. Musztarda do 200 g. 15871250-1 10 szt        
23. Ocet 15871100-5 2 szt        
24. Sok wysokosłodzony do 500 ml 15321000-4 6 szt        
25. Sok przecierowy owoc.-warz. 0,33 l 15320000-7 250 szt        
26. Makaron (różne formy) do 1 kg 15850000-1 100 szt        
27. Sól do 1 kg 15872400-5 30 kg        
28. Ryż do 1 kg 15614100-6 50 kg        
29. Ryba wędzona 15230000-9 6 kg        
30. Filet śledziowy marynowany w oleju do 5 kg 15200000-0 7 kg        
31. Koreczki śledziowe do 5 kg 15200000-0 7 kg        
32. Tuńczyk puszka 15241400-3 10 szt        
33. Filet śledziowy w oleju / sosie pomidorowym (konserwa) 130 g. 15200000-0 60 szt        
34. Drożdże świeże 15898000-9 0,5 kg        
35. Żelatyna spożywcza 50 g. 15800000-6 10 szt        
36. Żurek w butelce 15800000-6 10 szt        
37. Kukurydza konser do 400 g. 15331470-2 10 szt        
38. Groszek konserwowy do 400 g. 15331132-1 20 szt        
39. Ogórki konser 15331000-7 15 szt        
40. Papryka konser 15331000-7 10 szt        
41. Pieczarki marynowane 15331135-2 5 szt        
42. Chrzan (słoik) do 300 g. 15331000-7 10 szt        
43. Ciastka 15812100-4 5 kg        
44. Paluszki do 100 g. 15820000-2 40 szt        
45. Herbatniki do 50 g. 15820000-2 100 szt        
46. Chrupki kukurydziane 15800000-6 80 szt        
47. Proszek do pieczenia 15899000-6 10 szt        
48. Kwasek cytrynowy 15800000-6 20 szt        

 

Załącznik nr 5

Część 2 przedmiotu zamówienia – Mięso i wędliny załącznik nr 5 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Kiełbasa wiejska 15131120-2 7 kg        
2. Kiełbasa żywiecka 15131120-2 3 kg        
3. Kiełbasa zwyczajna 15131120-2 15 kg        
4. Kiełbasa szynkowa 15131120-2 8 kg        
5. Kiełbasa krakowska 15131120-2 5 kg        
6. Kiełbasa biała 15131120-2 5 kg        
7. Kiełbasa wiejska drobiowa 15131135-0 15 kg        
8. Kiełbasa lenczowa 15131120-2 5 kg        
9. Mortadela 15131120-2 20 kg        
10. Szynka drobiowa 15131135-0 10 kg        
11. Szynka wieprzowa 15131130-5 20 kg        
12. Szynka konserwowa 15131000-5 5 kg        
13. Polędwica wieprzowa sopocka 15131130-5 5 kg        
14. Polędwica drobiowa 15131135-0 3 kg        
15. Schab pieczony 15131130-5 7 kg        
16. Baleron 15131130-5 3 kg        
17. Klops 15131100-6 7 kg        
18. Boczek (wędzony, gotowany) 15131400-9 10 kg        
19. Salceson drobiowy 15131120-2 5 kg        
20. Salceson wieprzowy 15131120-2 5 kg        
21. Pasztet pieczony 15131310-1 10 kg        
22. Pasztetowa (drobiowa, wieprzowa) 15131310-1 10 kg        
23. Parówki (drobiowe, wieprzowe, cielęce) 15131120-2 40 kg        
24. Serdelki 15131120-2 10 kg        
25. Kaszanka wiejska 15131134-3 20 kg        
26. Schab b/z kości 15110000-2 40 kg        
27. Karkówka 15110000-2 60 kg        
28. Szynka b/z kości 15110000-2 30 kg        
29. Łopatka b/z kości 15110000-2 50 kg        
30. Mięso gulaszowe (wołowe, wieprzowe, drobiowe) 15110000-2 30 kg        
31. Żeberka 15100000-9 15 kg        
32. Filet drobiowy 15119000-5 50 kg        
33. Udka 15112100-7 90 kg        
34. Porcja rosołowa 15112100-7 70 kg        
35. Kości 15100000-9 10 kg        
36. Kęski drobiowe 15131200-7 10 kg        
37. Wątroba drobiowa 15112300-9 30 kg        
38. Żołądki drobiowe 15114000-0 10 kg        
39. Flaki (wieprzowe, wołowe) 15114000-0 12 kg        
40. Smalec 15412100-0 3 kg        
41. Słonina 15131400-9 1 kg        

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

Część 3 przedmiotu zamówienia – Pieczywo, wyroby cukiernicze załącznik nr 6 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Chleb mieszany 0,6 kg 15811000-6 600 kg        
2. Chleb wieloziarnisty 0,7 kg 15811000-6 9 kg        
3. Chleb ze słonecznikiem 15811000-6 8 kg        
4. Chleb orkiszowy 15811000-6 7 kg        
5. Chleb żytni 15811000-6 7 kg        
6. Bułka zwykła 100 g. 15811000-6 250 kg        
7. Bułka grahamka 100 g. 15811000-6 12 kg        
8. Drożdżówki różne 15811200-8 120 szt        
9. Chałka 15811400-0 20 kg        
10. Ciastka kruche z marmoladą 15810000-9 5 kg        

 

 


Załącznik nr 7

Część 4 przedmiotu zamówienia – Artykuły nabiałowe załącznik nr 7 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Mleko 2% 15511000-3 1700 l        
2. Śmietana 18% 15512000-0 135 l        
3. Ser biały półtłusty 15542100-0 180 kg        
4. Ser żółty 15544000-3 20 kg        
5. Ser topiony 100 g. 15500000-3 11 kg        
6. Serek twarogowy 100 g. 15500000-3 150 szt        
7. Serek homogenizowany owocowy 125 g. 15500000-3 160 szt        
8. Masło (kostka) 15530000-2 120 kg        
9. Margaryna mleczna (kostka 250 g.) 15431100-9 2,5 kg        
10. Kefir – kubek 400 ml 15500000-3 40 l        
11. Jogurt owocowy 150 g. 15551320-4 80 szt        
12. Jogurt owocowy b/c 250 g. 15551310-1 80 szt        
13. Jogurt naturalny 250 g. 15551300-8 30 szt        
14. Maślanka 1 l 15551500-0 72 l        

 


Załącznik nr 8

Część 5 przedmiotu zamówienia – Warzywa i owoce załącznik nr 8 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Marchew 03221112-4 240 kg        
2. Pietruszka 03221110-0 75 kg        
3. Seler 03221110-0 60 kg        
4. Cebula 03221113-1 60 kg        
5. Buraki ćwikłowe 03221111-7 100 kg        
6. Kapusta biała 03221410-3 100 kg        
7. Kapusta czerwona 03221410-3 10 kg        
8. Kapusta pekińska 03221410-3 15 szt        
9. Brukselka 03221440-2 10 kg        
10. Kalafior 03221420-6 15 szt        
11. Brokuł 03221430-9 15 szt        
12. Fasolka szparagowa 03221212-5 10 kg        
13. Kalarepa 03221100-7 20 szt        
14. Sałata zielona 03221310-2 40 szt        
15. Cukinia 03221250-3 10 kg        
16. Pomidor 03221240-0 70 kg        
17. Ogórek świeży 03221270-9 50 kg        
18. Papryka świeża 03221230-7 10 kg        
19. Por 03221110-0 30 szt        
20. Botwina 03221100-7 10 szt        
21. Pietruszka zielona 03221300-9 150 szt        
22. Koper 03221300-9 100 szt        
23. Szczypior 03221300-9 110 szt        
24. Rzodkiewka 03221100-7 30 szt        
25. Biała rzodkiew 03221100-7 15 kg        
26. Kapusta kiszona do 1 kg 15331142-4 50 kg        
27. Ogórek kiszony do 400 g. 15331000-7 20 kg        
28. Fasola + groch 03221210-1 15 kg        
29. Czosnek 03221110-0 30 szt        
30. Pieczarka świeża 03221260-6 12 kg        
31. Jabłka 03222321-9 250 kg        
32. Gruszka 03222322-6 40 kg        
33. Banany 03222111-4 50 kg        
34. Pamarańcze 03222220-1 30 kg        
35. Mandarynka 03222240-7 30 kg        
36. Cytryna 03222210-8 5 kg        
37. Czereśnie 03222330-5 15 kg        
38. Morela 03222331-2 15 kg        
39. Brzoskwinia 03222332-9 15 kg        
40. Nektarynka 03222330-5 15 kg        
41. Śliwka 03222334-3 40 kg        
42. Rabarbar 03221200-8 10 kg        
43. Truskawka 03222313-0 25 kg        
44. Owoc jagody (borówka) 03222310-9 10 kg        
45. Wiśnia 03222333-6 5 kg        
46. Kiwi 03222118-3 120 szt        
47. Winogrono 03222340-8 25 kg        
48. Arbuz 03222000-3 30 kg        
49. Jaja 03142500-3 1500 szt        
50. Ziemniaki 03212100-1 1500 kg        
51. Grzyby suszone 15893000-4 1 kg        
52. Owoce suszone (jabłko, gruszka, śliwa) 15332410-1 15 kg        

 


Załącznik nr 9

Część 6 przedmiotu zamówienia – Mrożonki załącznik nr 9 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Mieszanka owocowa 15332100-5 30 kg        
2. Mieszanka warzywna 15331170-9 30 kg        
3. Truskawka 15332100-5 10 kg        
4. Czarna porzeczka 15332100-5 5 kg        
5. Brokuł 15331170-9 7 kg        
6. Kalafior 15331170-9 7 kg        
7. Ryba – dorsz filet

szater pak tafla

15221000-3 45 kg        

 


Załącznik nr 10

Część 7 przedmiotu zamówienia – Zupy, sosy, przyprawy załącznik nr 10 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Barszcz biały 15891400-4 2 kg        
2. Żur 15891400-4 2 kg        
3. Sos sałatkowy 15871260-4 1 kg        
4. Galaretka owoc. 15332240-8 3 kg        
5. Kisiel 15833100-7 5 kg        
6. Budyń 15833100-7 4 kg        
7. Jarzynka 15871200-6 5 kg        
8. Przyprawa w płynie do zup, sosów 15871270-7 36 kg        
9. Przyprawa do mięs 15871200-6 0,5 kg        
10. Przyprawa do ryb 15871200-6 0,3 kg        
11. Pieprz czarny miel. 15872100-2 15 szt        
12. Pieprz ziołowy 15872100-2 20 szt        
13. Papryka w proszku 15872000-1 10 szt        
14. Ziele angielskie 15872000-1 10 szt        
15. Liść laurowy 15872000-1 10 szt        
16. Majeranek 15872000-1 10 szt        
17. Kminek 15872000-1 30 szt        

 

 

Wyszczególnione ilości asortymentów w poszczególnych pozycjach są ilościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o inne produkty oferowane przez Wykonawcę

 


Załącznik nr 11 do SIWZ

 

U M O W A nr ……………

 

Zawarta w dniu ……… r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) pomiędzy:

 1. Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki  7, 38-400 Krosno

NIP 684 16 28 556

REGON 370193222

reprezentowany przez: Marię Chrobak – Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym.

a

 1. …………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………….

REGON…………………………………….

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

 

definicje:

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

§ 1

 

 1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r.” Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy artykułówbędących przedmiotem zamówienia w części/częściach:

2. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie u Wykonawcy na towary wymienione                w załączniku/ach nr ……………………………. do SIWZ, które zostały wykazane w ilościach orientacyjnych.

3. Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o inne artykuły zawarte w ofercie handlowej Wykonawcy, jeśli wyniknie taka potrzeba, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku zamówień towarów innych niż wyszczególnione w załączniku/ach nr………. do SIWZ, Zamawiający może za nie zapłacić wg cennika obowiązującego w ofercie handlowej Wykonawcy.

§ 2

Towar – przedmiot zamówienia, wydawany  będzie przez Wykonawcę stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od 01 kwietnia  2014 roku do 30 czerwca  2014 roku.

 

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar (przedmiot zamówienia) wg cen jednostkowych wymienionych w załączniku/ach nr ……………..  do SIWZ przez cały okres trwania umowy.

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku/ach nr ……………………  do SIWZ przez cały okres trwania umowy.

3. W przypadku nie wywiązania się z zawartej umowy lub zaprzestania dostaw przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać odszkodowania w wysokości 5% szacunkowej wartości pozostałej części niewykonanej umowy.

4. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawca będzie następowało przelewem na wskazane przez Wykonawcę na fakturze VAT konto bankowe, w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT wraz z towarem (przedmiotem zamówienia).

5. W przypadku zmiany podatku VAT w trakcie realizacji umowy, będzie on naliczany zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego.

 

§ 4

 

1. Dostawy będą realizowane zgodnie ze złożonymi zamówieniami drogą telefoniczną lub faksem, przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowych dostaw zamówionych towarów (przedmiotu zamówienia) do Zamawiającego (ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno) własnym środkiem transportu, dostosowanym do przewozu danego typu towaru.

 

§ 5

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 5 ust.1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 

§ 6

1.      Zmiana umowy może nastąpić w formie aneksu podpisanego przez strony niniejszej umowy.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

3.      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4.      Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd w Krośnie i będą miały zastosowanie wyłącznie polskie przepisy prawne.

 

 

……………………..                                                           ……………………………..

 

 

Zamawiający                                                                                       Wykonawca

 

Aby pobrać dokument kliknij tutaj