Skip to main content

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie (DPS Nr 2 Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno. (Tel. Kontaktowe 13 43219 10, 13 4204510, adres poczty elektronicznej email: dps2krosno@wp.pl)

W związku z Uchwałą Rady Miasta Krosna Nr LVIII/1329/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno oraz na podstawie przepisów innych ustaw (tj. art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6a pkt 1, art. 6b ust. 1 i ust. 2, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest również  Urząd Miasta Krosna mający swoją siedzibę przy ul. Lwowskiej 28a, 38-400 Krosno. (Nr tel. 13 436 75 43, adres email: um@um.krosno.pl) Urząd Miasta w Krośnie przetwarza dane osobowe w zakresie realizacji obsługi finansowo-księgowej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit a, b i c RODO oraz z art. 9 ust. 2 lit. b RODO – (tj. na podstawie udzielonej zgody, zawartych umów oraz przepisów prawa – ustaw, rozporządzeń).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. realizacji zadań wynikających z zakresu statutowej działalności instytucji, bądź zawartych umów).
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Natomiast w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest obowiązkowe. W tym przypadku konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań wynikających z zakresu statutowej działalności DPS Nr 2 w Krośnie, bądź zawartych umów).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w DPS Nr 2 w Krośnie. Ponadto okres przechowywania może ulec wydłużeniu np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.
 5. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy powierzenia.
 6. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.