Skip to main content
Dom przeznaczony jest dla 42 osób, w tym 42 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Koszt utrzymania w roku 2022 wynosi 5390,00 zł.
 1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnoprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie uług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej.
 2. Osoba o której mowa powyżej składa wniosek, prośbę o skierowanie do domu pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W prośbie opisuje swoją sytuację/podeszły wiek, długotrwała choroba, brak osób bliskich, które mogłyby się podjąć opieki, podpisuje pismo i przesyła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku, przy pomocy pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS, który winien potwierdzić opisany stan rzeczy. Pracownik socjalny kompletuje pozostałe dokumenty/zaświadczenie od lekarza domowego, potwierdzające iż osoba wymaga całodobowej opieki jak też badania lekarskie, zaświadczenie o dochodzie osoby, inne niezbędne informacje wynikające z przepisów.
 4. Jeżeli spełnione są przesłanki o których mowa w punkcie pierwszym Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.
 5. Po uprawomocnieniu się decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który wszczyna postępowanie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.
 6. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jet odpłatny, do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie. Procentowa odpłatność nie zmieni się w zależności od wysokości świadczenia, tzn. iż osoby które otrzymują najniższe świadczenia i osoby o wysokich dochodach procentowo ponoszą te samą odpłatność.
 7. Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej Nr2 w Krośnie corocznie ulega zmianie.
 8. Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w DPS tj. 70% dochodu jet niższa niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą:
  • małżonek , lub dzieci
  • gmina, która kieruje osobę do DPS
 9. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie obowiązek opłaty przechodzi na gminę.
 10. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS otrzymała decyzję odmawiającą skierowania jest możliwość zwrócenia się z odwołaniem do Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Dyrektora MOPR lub GOPS w danej gminie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

ZASADY KIEROWANIA I PRZYJMOWANIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE

Zasady kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837).

Do domu kieruje się na podstawie:

 1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 1. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
 2. decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego;

W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.

W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów. Powinny one zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.