Skip to main content

Przesłanie pisma ogólnego do Instytucji :

W celu przesłania przez Państwa pisma ogólnego do Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie należy wykonać następujące czynności :

Epuap

Założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.

 1. Przejść do usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” klikając na poniższy baner :
 2. Wybrać opcję „Załatw sprawę”.
 3. Zalogować się do portalu przy użyciu własnego loginu i hasła.
 4. Po otwarciu formularza w polu „Ustaw/zmień adresata” należy wpisać „Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie”, a następnie zatwierdzić znaleziony podmiot.
 5. Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny, opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie wysłać.

Szanowni Państwo,

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie „Promyk Nadziei” (dalej: „DPS Nr 2 w Krośnie”) realizując zadania statutowe przetwarza Państwa dane osobowe.

Na każdym etapie przetwarzania, przykładamy szczególną staranność aby Państwa dane były bezpieczne, czyli nie zostały zniszczone lub sfałszowane oraz nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność, np. zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie reprezentowany przez Dyrektora mający swoją siedzibę przy ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno.

Nr telefonu kontaktowego 13 432 19 10,

adres poczty elektronicznej email: poczta@dpskrosno.pl

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami na adres: poczta@dpskrosno.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Umożliwiamy również kontakt bezpośredni w siedzibie Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie, a także kontakt listowy (pocztą) lub telefoniczny i w tym celu podajemy

dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – PAN PATRYK FILIP

KONTAKT: liwerbeg@onet.pl

Osoby, których dane osobowe przetwarza Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne podstawy prawne przetwarzania. Co do zasady, w prawie wszystkich przypadkach przetwarzamy dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Podczas przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie jako Administrator odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli macie Państwo pytania lub prośby dotyczące zakresu i sposobu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: poczta@dpskrosno.pl.

Składanie wniosków

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności. Najlepszą metodą jest złożenie odpowiedniego wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP  przy użyciu formularza „pismo ogólne” lub drogą pocztową. Wniosek można również złożyć osobiście w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7.

Dostęp do danych osobowych

Osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Na wniosek dostarczymy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Zmiana danych osobowych (sprostowanie)

Zmiany (aktualizacji, sprostowania) swoich danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie wniosku w sposób wskazany wyżej lub – w odpowiednich przypadkach – zmianę danych osobowych przechowywanych w aplikacji, w której dokonano rejestracji.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba fizyczna ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym w momencie zbierania zgód (klauzule informacyjne) i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres poczta@dpskrosno.pl.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

·        przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,

·        dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Ograniczenie przetwarzania danych przysługuje m.in. w przypadku. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości tych danych.

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać m.in. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez DPS Nr 2 w Krośnie albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane mogą być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Prawo do przenoszenia danych do innego Administratora przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych osobowych:

·        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

·        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Dom przeznaczony jest dla 42 osób, w tym 42 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Koszt utrzymania w roku 2022 wynosi 5390,00 zł.
 1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnoprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie uług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej.
 2. Osoba o której mowa powyżej składa wniosek, prośbę o skierowanie do domu pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W prośbie opisuje swoją sytuację/podeszły wiek, długotrwała choroba, brak osób bliskich, które mogłyby się podjąć opieki, podpisuje pismo i przesyła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku, przy pomocy pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS, który winien potwierdzić opisany stan rzeczy. Pracownik socjalny kompletuje pozostałe dokumenty/zaświadczenie od lekarza domowego, potwierdzające iż osoba wymaga całodobowej opieki jak też badania lekarskie, zaświadczenie o dochodzie osoby, inne niezbędne informacje wynikające z przepisów.
 4. Jeżeli spełnione są przesłanki o których mowa w punkcie pierwszym Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.
 5. Po uprawomocnieniu się decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który wszczyna postępowanie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.
 6. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jet odpłatny, do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie. Procentowa odpłatność nie zmieni się w zależności od wysokości świadczenia, tzn. iż osoby które otrzymują najniższe świadczenia i osoby o wysokich dochodach procentowo ponoszą te samą odpłatność.
 7. Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej Nr2 w Krośnie corocznie ulega zmianie.
 8. Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w DPS tj. 70% dochodu jet niższa niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą:
  • małżonek , lub dzieci
  • gmina, która kieruje osobę do DPS
 9. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie obowiązek opłaty przechodzi na gminę.
 10. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS otrzymała decyzję odmawiającą skierowania jest możliwość zwrócenia się z odwołaniem do Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Dyrektora MOPR lub GOPS w danej gminie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

ZASADY KIEROWANIA I PRZYJMOWANIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE

Zasady kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837).

Do domu kieruje się na podstawie:

 1. pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
 2. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 1. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
 2. decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego;

W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.

W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów. Powinny one zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.

Zasadniczym celem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i rehabilitacyjnych, opiekuńczych a także wspomagających.

 1. z zakresu potrzeb bytowych, zapewniając tym samym:
 • miejsce zamieszkania, które wyposażone jest w niezbędny sprzęt i meble,
 • wyżywienie, w tym również dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości;
 1. z zakresu usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych:
 • całodobowa opieka pielęgniarska obejmująca współpracę z lekarzem rodzinnym i specjalistami, pracę w gabinecie zabiegowym oraz pielęgnację mieszkańca,
 • opieka lekarza rodzinnego na terenie DPS
 • opieka lekarza psychiatry i innych lekarzy w poradniach specjalistycznych,
 1. z zakresu usług opiekuńczych:
 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
 1. z zakresu usług wspomagających:
 • umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
 • umożliwienie kontaktu z psychologiem na etacie,
 • podnoszenie sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 • umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności informacji o tych prawach,
 • pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
 • sprawnym załatwianiu skarg i wniosków.

Wykwalifikowany personel Domu stara się oprócz opieki zapewnić mieszkańcom maksymalny komfort psychiczny, aby   mieli oni poczucie, że zamieszkanie w tej placówce to kolejny etap ich życia mogący przynosić im radość i uśmiech.