Skip to main content

Informacja do przetargu II

Po dokonaniu oceny złożonych ofert w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, biorąc pod uwagę kryterium cenowe ( najniższa cena ) komisja dokonała wyboru i tak:

 

1. na  Część nr 1 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:  Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska „SOPEX”  38-400 Krosno, ul. Składowa  2

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 1 w/w Wykonawcy.

2. na Część nr 2 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Zakłady Mięsne NOWY ŻMIGRÓD Sp. z o.o 38-230 Nowy  Żmigród, Mytarz 4

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 2 w/w Wykonawcy.

3. na  Część nr 3 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy Piekarnia „ŻANETA” Michał Krasowski    38- 471 Wojaszówka  Bajdy  182

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 3 w/w Wykonawcy.

4. na  Część nr 4 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe  „INEX” Sp. z o.o  38-400 Krosno, ul. Składowa 9 c

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 4 w/w Wykonawcy.

5. na  Część nr 5 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska „SOPEX”  38-400 Krosno, ul. Składowa 2

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 5 w/w Wykonawcy.

6. na  Część nr 6 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: HURTOWNIA LODÓW, MROŻONEK „ARKTOS” Spółka Cywilna J. Dykas, J. Gurgacz  38-459 Kopytowa  163

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 6 w/w Wykonawcy.

7. na  Część nr 7 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe „INEX” Sp. z o.o 38-400 Krosno, ul. Składowa 2

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 7 w/w Wykonawcy.

SIWZ do przetargu 2014.04.01- 2014.06.30

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

 

Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 kwietnia  2014r. do 30 czerwca 2014r.

na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 – art. 46  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro

Część I. Postanowienia ogólne.

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, 38 – 400 Krosno, ul. Kletówki 7,                               woj. podkarpackie,

tel: 13 43-219-10,

fax 13 43-219-10,

e-mail dps2krosno@wp.pl

adres strony internetowej Zamawiającego: www.dpskrosno.pl

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r.” jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U . z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) zwaną w dalszej części SIWZ „ustawą”.

 

Część II. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w miarę zgłaszanych potrzeb do Domu Pomocy Społecznej w nr 2 w Krośnie, z podziałem na 7 części:

Część 1. Dostawa  artykułów ogólnospożywczych – wg załącznika nr 4 do SIWZ,

Część 2. Dostawa mięso i wędliny – wg załącznika nr 5 do SIWZ,

Część 3. Dostawa pieczywo, wyroby cukiernicze  – wg załącznika nr 6 do SIWZ,

Część 4. Dostawa artykuły nabiałowe – wg załącznika nr 7 do SIWZ,

Część 5. Dostawa warzywa i owoce – wg załącznika nr 8 do SIWZ,

Część 6. Dostawa mrożonki – wg załącznika nr 9 do SIWZ,

Część 7. Dostawa zupy, sosy, przyprawy – wg załącznika nr 10 do SIWZ

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

15613300-1

15131130-5

15811000-6

15511000-3

03221112-4

153332100-5

15871270-7

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.

 

Część 3. Termin wykonania zamówienia.

Terminem wykonania zamówienia:  rozpoczęcie: 01 kwietnia 2014r., zakończenie: 30 czerwca  2014r.

Przedmiot zamówienia należy dostarczać sukcesywnie według zgłoszonego zapotrzebowania w trakcie trwania umowy na adres Zamawiającego: 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7. Zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia będzie zgłaszane faksem lub telefonicznie przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminach wynikających z potrzeby uzupełnienia danego towaru.

 

 

 

 

 

Część 4.Warunki udziału w postepowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia – wg załącznika do niniejszej specyfikacji.
 2. Oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

 

 

Część 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu.

I. Prawidłowo wypełnione i podpisane  dokumenty wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ:

1.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  – załącznik nr  1

2.      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawy – załącznik nr  2

3.      Formularz oferty – załącznik nr 3

4.      Część zamówienia:

– załącznik nr 4

– załącznik nr 5

– załącznik nr 6

– załącznik nr 7

– załącznik nr 8

– załącznik nr 9

– załącznik nr 10

5. Wzór umowy – załącznik nr 11

 

II.                Ponadto Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów:

 

 1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) dokument wymieniony w pkt 2 składa każdy z wykonawców, natomiast dokument wymieniony w pkt 1 składa każdy z wykonawców lub pełnomocnik wykonawców składających wspólną ofertę. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 3. Pełnomocnictwo.
 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punktach I.2, II.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

 

 1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

 1. W przypadku złożenia w wyznaczonym terminie niekompletnej oferty lub oferty zawierającej błędy Zamawiający będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu, w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

Powyższe dokumenty  należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę.

 

Część 6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sięz wykonawcami.

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

 1. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

– Elżbieta Fal, pracownik Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie,

–  Maria Gonet, pracownik w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie.

tel: 13 43-219-10,

fax 13 43-219-10,

e-mail dps2krosno@wp.pl

 

            Część 7. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wadium.

 

Część 8.Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Część 9. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.      Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszej specyfikacji.

2.      Do formularza oferty zostaną załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji.

3.      Formularz oferty oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

5.      Wykonawca powinien umieścić ofertę na kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego podany na wstępie, oraz posiadającą następujące oznaczenia:

 

Nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę oraz:

 

„Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 30 czerwca  2014r. Nie otwieraćprzed 27.02.2014r.  godz. 09:00”.

 

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji.

 

 

Część 10.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce: siedziba Zamawiającego, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7

Termin składania ofert upływa  27.02.2014r. o godz. 08:00.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert – 27.02.2014r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7 lub innym pomieszczeniu wyznaczonym przez Zamawiającego w zależności od ilości Wykonawców biorących udział w postepowaniu.

 

 

 

 

Część 11. Opis sposobu obliczania ceny.

Zamawiający prosi o ustawienie urządzeń, za pomocą których wykonawca oblicza ceny jednostkowe, na zaokrąglanie wartości do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli Wykonawca posiada towar w opakowaniach o innych pojemnościach jak podane w załącznikach do SIWZ, musi zaznaczyć to w tabeli obok towaru którego zmiana dotyczy. Ceny powinny być przeliczone w taki sposób aby cena jednostkowa pomnożona przez ilość oraz zwiększona o podatek dawała wynik do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie miejsca w załącznikach od numerów 4 do 10 , załączonych do niniejszej specyfikacji, muszą być wypełnione oraz podsumowane. W ofercie należy podać cenę ogółem danej części zamówienia.Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zadania wynikającewprost z informacji zawartych w niniejszej specyfikacji:

– podatek od towarów i usług,

– wartość dostaw określona w przedmiocie zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w walucie polskiej.

 

 

Część 12.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Jedynym kryterium jaki będzie brany przez Zamawiającego pod uwagę jest cena.

Cena – 100%.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największa  ilość

punktów określonych w procentach według wzoru:

Oferta z najniższą cenąbrutto / Cena brutto w ofercie badanej x 100%

 

Część 13.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostaćdopełnione powyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego.

 

Zamawiający pisemnie poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty,

o tym czyjego Wykonawcy oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także o terminie zawarcia umowy.

 

 

Część 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Część 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 11 do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnegoregulujących umowne prawo odstąpienie od umowy przewiduje także możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie  w następujących sytuacjach:

a)      w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub podpisanie umowy,

b)      w przypadku zawieszenia usług przez Zamawiającego.

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

a)      zmiana stawki urzędowej podatku VAT,

b)      rezygnacji z części zamówienia, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub której wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- o wartość niewykonanych dostaw.

 1. Warunki zmian:

a)      inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

b)      uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usług,

c)      forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Część 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

w toku postepowania o udzielenie zamówienia.

 

1.      Wobec czynności Zamawiającego określonych w art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.      Odwołanie wnosi  się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.      Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

4.      Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołania na podstawie art.180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności o których mowa w niniejszym pkt nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy.

5.      Terminy do wniesienia odwołania zostały określone w art. 182 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 

Załączniki:

1.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  – załącznik nr  1

2.      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawy – załącznik nr  2

3.      Formularz oferty – załącznik nr 3

4.      Część zamówienia:

– załącznik nr 4

– załącznik nr 5

– załącznik nr 6

– załącznik nr 7

– załącznik nr 8

– załącznik nr 9

– załącznik nr 10

5. Wzór umowy – załącznik nr 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Oświadczenie Wykonawcy

 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z wymaganiami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

Ja, niżej podpisany:

………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( adres i nazwa firmy)

przystępując do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Świadomy odpowiedzialności karnej określonej art. 233 k.k. za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 

 

…………………………..

(miejscowość, data )

……………………………………………..

( pieczątka, podpis osoby upoważnionej)

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Oświadczenie Wykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z wymaganiami art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759),

Ja, niżej podpisany

…………………………………………………………………………………………………….

( imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(adres i nazwa firmy )

przystępując do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie      w okresie od 01 kwietnia  2014r. do 30 czerwca 2014r.”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Świadomy odpowiedzialności karnej określonej art. 233 k.k. za podanie                  w niniejszym oświadczeniu nieprawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 

 

..……………… ………………………………..

(miejscowość, data)

………………………………………………….

( pieczątka, podpis osoby upoważnionej)

 

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie

ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno

Dane Wykonawcy:

 1. Nazwa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Siedziba:………………………………………………………………………………..
 3. Nr telefonu/ faxu:………………………………………………………………………..
 4. Email:…………………………………………………………………………………..
 5. REGON……………………………………………………………………………….
 6. NIP: ……………………………………………………………………………………

FORMULARZ  OFERTY

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym na portalu internetowym Biuletyn Zamówień Publicznych, stronie własnej Zamawiającego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie  w okresie od 01 kwietnia  2014r. do 30 czerwca 2014r.” ,

oferuję realizację przedmiotu zamówienia w części :

………………………………………………………….………………………………………wg kalkulacji stanowiącej załącznik nr ……..  do formularza oferty na wartość:

netto…………………………..zł  słownie …………………………………………………….

podatek VAT ………………..

brutto……………………..……zł  słownie……………………………………………………

Do oferty dołączam wymagane oświadczenia, dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego .

 

……………………………………..

(miejscowość, data )

………………………………………………

 ( pieczątka, podpis osoby upoważnionej )

Załącznik nr 4

Część 1 przedmiotu zamówienia- Artykuły Ogólnospożywcze załącznik nr 4 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Dżem niskosłodzony do 280 g. 15332290-3 50 szt        
2. Marmolada do 1000 g. 15332200-6 10 szt        
3. Miód naturalny do 1000 g. 15831600-8 20 szt        
4. Koncentrat pomidorowy 30% do 500 g. 15331427-6 50 szt        
5. Produkty zbożowe (kasza jęczmienna, manna, kukurydziana, gryczana) do 1 kg 15613300-1 45 kg        
6. Cukier kryształ do 1 kg 15831000-2 200 kg        
7. Cukier wanilinowy 15830000-5 40 szt        
8. Cukier puder 15830000-5 3 kg        
9. Mąka pszenna do 1 kg 15612100-2 150 kg        
10. Mąka ziemniaczana do 1 kg 15620000-0 5 kg        
11. Płatki jęczmienne do 500 g. 15610000-7 5 kg        
12. Płatki owsiane do 500 g. 15613380-5 5 kg        
13. Płatki kukurydziane do 1 kg 15613311-1 5 kg        
14. Herbata granulowana do 100 g. 15863000-5 90 szt        
15. Kawa zbożowa do 500 g. 15860000-4 5 szt        
16. Kakao ciemne do 200 g. 15841300-8 5 szt        
17. Bułka tarta do 1 kg 15811500-1 10 kg        
18. Olej uniwesalny 15411100-3 60 szt        
19. Oliwa z oliwek 15411110-6 2 szt        
20. Majonez do 1 kg 15871273-8 30 szt        
21. Ketchup do 500 g. 15871230-5 20 szt        
22. Musztarda do 200 g. 15871250-1 10 szt        
23. Ocet 15871100-5 2 szt        
24. Sok wysokosłodzony do 500 ml 15321000-4 6 szt        
25. Sok przecierowy owoc.-warz. 0,33 l 15320000-7 250 szt        
26. Makaron (różne formy) do 1 kg 15850000-1 100 szt        
27. Sól do 1 kg 15872400-5 30 kg        
28. Ryż do 1 kg 15614100-6 50 kg        
29. Ryba wędzona 15230000-9 6 kg        
30. Filet śledziowy marynowany w oleju do 5 kg 15200000-0 7 kg        
31. Koreczki śledziowe do 5 kg 15200000-0 7 kg        
32. Tuńczyk puszka 15241400-3 10 szt        
33. Filet śledziowy w oleju / sosie pomidorowym (konserwa) 130 g. 15200000-0 60 szt        
34. Drożdże świeże 15898000-9 0,5 kg        
35. Żelatyna spożywcza 50 g. 15800000-6 10 szt        
36. Żurek w butelce 15800000-6 10 szt        
37. Kukurydza konser do 400 g. 15331470-2 10 szt        
38. Groszek konserwowy do 400 g. 15331132-1 20 szt        
39. Ogórki konser 15331000-7 15 szt        
40. Papryka konser 15331000-7 10 szt        
41. Pieczarki marynowane 15331135-2 5 szt        
42. Chrzan (słoik) do 300 g. 15331000-7 10 szt        
43. Ciastka 15812100-4 5 kg        
44. Paluszki do 100 g. 15820000-2 40 szt        
45. Herbatniki do 50 g. 15820000-2 100 szt        
46. Chrupki kukurydziane 15800000-6 80 szt        
47. Proszek do pieczenia 15899000-6 10 szt        
48. Kwasek cytrynowy 15800000-6 20 szt        

 

Załącznik nr 5

Część 2 przedmiotu zamówienia – Mięso i wędliny załącznik nr 5 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Kiełbasa wiejska 15131120-2 7 kg        
2. Kiełbasa żywiecka 15131120-2 3 kg        
3. Kiełbasa zwyczajna 15131120-2 15 kg        
4. Kiełbasa szynkowa 15131120-2 8 kg        
5. Kiełbasa krakowska 15131120-2 5 kg        
6. Kiełbasa biała 15131120-2 5 kg        
7. Kiełbasa wiejska drobiowa 15131135-0 15 kg        
8. Kiełbasa lenczowa 15131120-2 5 kg        
9. Mortadela 15131120-2 20 kg        
10. Szynka drobiowa 15131135-0 10 kg        
11. Szynka wieprzowa 15131130-5 20 kg        
12. Szynka konserwowa 15131000-5 5 kg        
13. Polędwica wieprzowa sopocka 15131130-5 5 kg        
14. Polędwica drobiowa 15131135-0 3 kg        
15. Schab pieczony 15131130-5 7 kg        
16. Baleron 15131130-5 3 kg        
17. Klops 15131100-6 7 kg        
18. Boczek (wędzony, gotowany) 15131400-9 10 kg        
19. Salceson drobiowy 15131120-2 5 kg        
20. Salceson wieprzowy 15131120-2 5 kg        
21. Pasztet pieczony 15131310-1 10 kg        
22. Pasztetowa (drobiowa, wieprzowa) 15131310-1 10 kg        
23. Parówki (drobiowe, wieprzowe, cielęce) 15131120-2 40 kg        
24. Serdelki 15131120-2 10 kg        
25. Kaszanka wiejska 15131134-3 20 kg        
26. Schab b/z kości 15110000-2 40 kg        
27. Karkówka 15110000-2 60 kg        
28. Szynka b/z kości 15110000-2 30 kg        
29. Łopatka b/z kości 15110000-2 50 kg        
30. Mięso gulaszowe (wołowe, wieprzowe, drobiowe) 15110000-2 30 kg        
31. Żeberka 15100000-9 15 kg        
32. Filet drobiowy 15119000-5 50 kg        
33. Udka 15112100-7 90 kg        
34. Porcja rosołowa 15112100-7 70 kg        
35. Kości 15100000-9 10 kg        
36. Kęski drobiowe 15131200-7 10 kg        
37. Wątroba drobiowa 15112300-9 30 kg        
38. Żołądki drobiowe 15114000-0 10 kg        
39. Flaki (wieprzowe, wołowe) 15114000-0 12 kg        
40. Smalec 15412100-0 3 kg        
41. Słonina 15131400-9 1 kg        

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

Część 3 przedmiotu zamówienia – Pieczywo, wyroby cukiernicze załącznik nr 6 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Chleb mieszany 0,6 kg 15811000-6 600 kg        
2. Chleb wieloziarnisty 0,7 kg 15811000-6 9 kg        
3. Chleb ze słonecznikiem 15811000-6 8 kg        
4. Chleb orkiszowy 15811000-6 7 kg        
5. Chleb żytni 15811000-6 7 kg        
6. Bułka zwykła 100 g. 15811000-6 250 kg        
7. Bułka grahamka 100 g. 15811000-6 12 kg        
8. Drożdżówki różne 15811200-8 120 szt        
9. Chałka 15811400-0 20 kg        
10. Ciastka kruche z marmoladą 15810000-9 5 kg        

 

 


Załącznik nr 7

Część 4 przedmiotu zamówienia – Artykuły nabiałowe załącznik nr 7 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Mleko 2% 15511000-3 1700 l        
2. Śmietana 18% 15512000-0 135 l        
3. Ser biały półtłusty 15542100-0 180 kg        
4. Ser żółty 15544000-3 20 kg        
5. Ser topiony 100 g. 15500000-3 11 kg        
6. Serek twarogowy 100 g. 15500000-3 150 szt        
7. Serek homogenizowany owocowy 125 g. 15500000-3 160 szt        
8. Masło (kostka) 15530000-2 120 kg        
9. Margaryna mleczna (kostka 250 g.) 15431100-9 2,5 kg        
10. Kefir – kubek 400 ml 15500000-3 40 l        
11. Jogurt owocowy 150 g. 15551320-4 80 szt        
12. Jogurt owocowy b/c 250 g. 15551310-1 80 szt        
13. Jogurt naturalny 250 g. 15551300-8 30 szt        
14. Maślanka 1 l 15551500-0 72 l        

 


Załącznik nr 8

Część 5 przedmiotu zamówienia – Warzywa i owoce załącznik nr 8 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Marchew 03221112-4 240 kg        
2. Pietruszka 03221110-0 75 kg        
3. Seler 03221110-0 60 kg        
4. Cebula 03221113-1 60 kg        
5. Buraki ćwikłowe 03221111-7 100 kg        
6. Kapusta biała 03221410-3 100 kg        
7. Kapusta czerwona 03221410-3 10 kg        
8. Kapusta pekińska 03221410-3 15 szt        
9. Brukselka 03221440-2 10 kg        
10. Kalafior 03221420-6 15 szt        
11. Brokuł 03221430-9 15 szt        
12. Fasolka szparagowa 03221212-5 10 kg        
13. Kalarepa 03221100-7 20 szt        
14. Sałata zielona 03221310-2 40 szt        
15. Cukinia 03221250-3 10 kg        
16. Pomidor 03221240-0 70 kg        
17. Ogórek świeży 03221270-9 50 kg        
18. Papryka świeża 03221230-7 10 kg        
19. Por 03221110-0 30 szt        
20. Botwina 03221100-7 10 szt        
21. Pietruszka zielona 03221300-9 150 szt        
22. Koper 03221300-9 100 szt        
23. Szczypior 03221300-9 110 szt        
24. Rzodkiewka 03221100-7 30 szt        
25. Biała rzodkiew 03221100-7 15 kg        
26. Kapusta kiszona do 1 kg 15331142-4 50 kg        
27. Ogórek kiszony do 400 g. 15331000-7 20 kg        
28. Fasola + groch 03221210-1 15 kg        
29. Czosnek 03221110-0 30 szt        
30. Pieczarka świeża 03221260-6 12 kg        
31. Jabłka 03222321-9 250 kg        
32. Gruszka 03222322-6 40 kg        
33. Banany 03222111-4 50 kg        
34. Pamarańcze 03222220-1 30 kg        
35. Mandarynka 03222240-7 30 kg        
36. Cytryna 03222210-8 5 kg        
37. Czereśnie 03222330-5 15 kg        
38. Morela 03222331-2 15 kg        
39. Brzoskwinia 03222332-9 15 kg        
40. Nektarynka 03222330-5 15 kg        
41. Śliwka 03222334-3 40 kg        
42. Rabarbar 03221200-8 10 kg        
43. Truskawka 03222313-0 25 kg        
44. Owoc jagody (borówka) 03222310-9 10 kg        
45. Wiśnia 03222333-6 5 kg        
46. Kiwi 03222118-3 120 szt        
47. Winogrono 03222340-8 25 kg        
48. Arbuz 03222000-3 30 kg        
49. Jaja 03142500-3 1500 szt        
50. Ziemniaki 03212100-1 1500 kg        
51. Grzyby suszone 15893000-4 1 kg        
52. Owoce suszone (jabłko, gruszka, śliwa) 15332410-1 15 kg        

 


Załącznik nr 9

Część 6 przedmiotu zamówienia – Mrożonki załącznik nr 9 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Mieszanka owocowa 15332100-5 30 kg        
2. Mieszanka warzywna 15331170-9 30 kg        
3. Truskawka 15332100-5 10 kg        
4. Czarna porzeczka 15332100-5 5 kg        
5. Brokuł 15331170-9 7 kg        
6. Kalafior 15331170-9 7 kg        
7. Ryba – dorsz filet

szater pak tafla

15221000-3 45 kg        

 


Załącznik nr 10

Część 7 przedmiotu zamówienia – Zupy, sosy, przyprawy załącznik nr 10 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Barszcz biały 15891400-4 2 kg        
2. Żur 15891400-4 2 kg        
3. Sos sałatkowy 15871260-4 1 kg        
4. Galaretka owoc. 15332240-8 3 kg        
5. Kisiel 15833100-7 5 kg        
6. Budyń 15833100-7 4 kg        
7. Jarzynka 15871200-6 5 kg        
8. Przyprawa w płynie do zup, sosów 15871270-7 36 kg        
9. Przyprawa do mięs 15871200-6 0,5 kg        
10. Przyprawa do ryb 15871200-6 0,3 kg        
11. Pieprz czarny miel. 15872100-2 15 szt        
12. Pieprz ziołowy 15872100-2 20 szt        
13. Papryka w proszku 15872000-1 10 szt        
14. Ziele angielskie 15872000-1 10 szt        
15. Liść laurowy 15872000-1 10 szt        
16. Majeranek 15872000-1 10 szt        
17. Kminek 15872000-1 30 szt        

 

 

Wyszczególnione ilości asortymentów w poszczególnych pozycjach są ilościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o inne produkty oferowane przez Wykonawcę

 


Załącznik nr 11 do SIWZ

 

U M O W A nr ……………

 

Zawarta w dniu ……… r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) pomiędzy:

 1. Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki  7, 38-400 Krosno

NIP 684 16 28 556

REGON 370193222

reprezentowany przez: Marię Chrobak – Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym.

a

 1. …………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………….

REGON…………………………………….

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

 

definicje:

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

§ 1

 

 1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 kwietnia  2014r. do 30 czerwca 2014r.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy artykułówbędących przedmiotem zamówienia w części/częściach:

2. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie u Wykonawcy na towary wymienione w załączniku/ach nr ……………………………. do SIWZ, które zostały wykazane w ilościach orientacyjnych.

3. Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o inne artykuły zawarte w ofercie handlowej Wykonawcy, jeśli wyniknie taka potrzeba, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku zamówień towarów innych niż wyszczególnione w załączniku/ach nr………. do SIWZ, Zamawiający może za nie zapłacić wg cennika obowiązującego w ofercie handlowej Wykonawcy.

§ 2

Towar – przedmiot zamówienia, wydawany  będzie przez Wykonawcę stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od 01 kwietnia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.

 

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar (przedmiot zamówienia) wg cen jednostkowych wymienionych w załączniku/ach nr ……………..  do SIWZ przez cały okres trwania umowy.

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku/ach nr ……………………  do SIWZ przez cały okres trwania umowy.

3. W przypadku nie wywiązania się z zawartej umowy lub zaprzestania dostaw przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać odszkodowania w wysokości 5% szacunkowej wartości pozostałej części niewykonanej umowy.

4. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawca będzie następowało przelewem na wskazane przez Wykonawcę na fakturze VAT konto bankowe, w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT wraz z towarem (przedmiotem zamówienia).

5. W przypadku zmiany podatku VAT w trakcie realizacji umowy, będzie on naliczany zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego.

 

§ 4

1. Dostawy będą realizowane zgodnie ze złożonymi zamówieniami drogą telefoniczną lub faksem, przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowych dostaw zamówionych towarów (przedmiotu zamówienia) do Zamawiającego (ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno) własnym środkiem transportu, dostosowanym do przewozu danego typu towaru.

 

§ 5

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 5 ust.1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 

§ 6

1.      Zmiana umowy może nastąpić w formie aneksu podpisanego przez strony niniejszej umowy.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

3.      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4.      Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd w Krośnie i będą miały zastosowanie wyłącznie polskie przepisy prawne.

 

 

……………………..                                                           ……………………………..

 

 

Zamawiający                                                                                       Wykonawca

 

Aby pobrać dokument kliknij tutaj

Ogłoszenie przetargu 2014.04.01- 2014.06.30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od dnia 01 kwietnia  2014r. do dnia 30 czerwca  2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy  numer 43590 – 2014

Zamieszczenie ogłoszenia– obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES:

tel: 13 43-219-10,

fax 13 43-219-10,

e-mail dps2krosno@wp.pl

adres strony internetowej Zamawiającego: www.dpskrosno.pl

 

I.2)RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3)Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w miarę zgłaszanych potrzeb do Domu Pomocy Społecznej w nr 2 w Krośnie, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ z podziałem na 7 części:

Część 1. Dostawa  artykułów ogólnospożywczych – wg załącznika nr 4 do SIWZ,

Część 2. Dostawa mięso i wędliny – wg załącznika nr 5 do SIWZ,

Część 3. Dostawa pieczywo, wyroby cukiernicze  – wg załącznika nr 6 do SIWZ,

Część 4. Dostawa artykuły nabiałowe – wg załącznika nr 7 do SIWZ,

Część 5. Dostawa warzywa i owoce – wg załącznika nr 8 do SIWZ,

Część 6. Dostawa mrożonki – wg załącznika nr 9 do SIWZ,

Część 7. Dostawa zupy, sosy, przyprawy – wg załącznika nr 10 do SIWZ

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

15613300-1

15131130-5

15811000-6

15511000-3

03221112-4

153332100-5

15871270-7

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 części:

Część 1. Dostawa  artykułów ogólnospożywczych – wg załącznika nr 4 do SIWZ,

Część 2. Dostawa mięso i wędliny – wg załącznika nr 5 do SIWZ,

Część 3. Dostawa pieczywo, wyroby cukiernicze  – wg załącznika nr 6 do SIWZ,

Część 4. Dostawa artykuły nabiałowe – wg załącznika nr 7 do SIWZ,

Część 5. Dostawa warzywa i owoce – wg załącznika nr 8 do SIWZ,

Część 6. Dostawa mrożonki – wg załącznika nr 9 do SIWZ,

Część 7. Dostawa zupy, sosy, przyprawy – wg załącznika nr 10 do SIWZ

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.

II.1.6)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2)Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

rozpoczęcie: 01 kwietnia 2014r.,  zakończenie: 30 czerwca 2014r.

Przedmiot zamówienia należy dostarczać sukcesywnie według zgłoszonego zapotrzebowania w trakcie trwania umowy na adres Zamawiającego: 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7.

Zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia będzie zgłaszane faksem lub telefonicznie przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminach wynikających z potrzeby uzupełnienia danego towaru.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie jest wymagane

 

III.2) ZALICZKInie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) dokument wymieniony w pkt 2 składa każdy z wykonawców lub pełnomocnik wykonawców składających wspólną ofertę.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt III.4.2) pkt 1, pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

 

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

Dokumenty wymienione w pkt od III.4.2) do III.4.4. należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę.

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)

1.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  – załącznik nr  1 do SIWZ.

2.      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawy – załącznik nr  2  do SIWZ.

3.      Formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ.

4.      Część zamówienia:

– załącznik nr 4 do SIWZ,

– załącznik nr 5 do SIWZ,

– załącznik nr 6 do SIWZ,

– załącznik nr 7 do SIWZ,

– załącznik nr 8 do SIWZ,

– załącznik nr 9 do SIWZ,

– załącznik nr 10 do SIWZ

5. Wzór umowy – załącznik nr 11  do SIWZ.

6. Pełnomocnictwo.

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy (konsorcjum, spółka cywilna) dokument wymieniony w pkt 6 składa każdy z wykonawców. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnegoregulujących umowne prawo odstąpienie od umowy przewiduje także możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie  w następujących sytuacjach:

a)      w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub podpisanie umowy,

b)      w przypadku zawieszenia usług przez Zamawiającego.

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

a)      zmiana stawki urzędowej podatku VAT,

b)      rezygnacji z części zamówienia, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub której wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- o wartość niewykonanych dostaw.

 1. Warunki zmian:

a)      inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

b)      uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usług,

c)      forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.dpskrosno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7.

IV.4.2) Termin składania ofert:

27 luty 2014r. godzina 08:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7

IV.4.3) Termin związania ofertą:

Okres: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki:

1.       Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  – załącznik nr  1

2.      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawy – załącznik nr  2

3.      Formularz oferty – załącznik nr 3

4.      Część zamówienia:

– załącznik nr 4

– załącznik nr 5

– załącznik nr 6

– załącznik nr 7

– załącznik nr 8

– załącznik nr 9

– załącznik 10

5. Wzór umowy – załącznik nr 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z wymaganiami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

Ja, niżej podpisany:

………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( adres i nazwa firmy)

przystępując do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 kwietnia  2014r. do 30 czerwca 2014r. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone              w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Świadomy odpowiedzialności karnej określonej art. 233 k.k. za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 

 

…………………………..

(miejscowość, data )

 

……………………………………………..

( pieczątka, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Oświadczenie Wykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z wymaganiami art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759),

Ja, niżej podpisany

………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

(adres i nazwa firmy )

przystępując do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r.”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Świadomy odpowiedzialności karnej określonej art. 233 k.k. za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 

 

..……………… ………………………………..

(miejscowość, data)

………………………………………………….

( pieczątka, podpis osoby upoważnionej)

 

 

Załącznik Nr 3

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośniel, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno

Dane Wykonawcy:

 1. Nazwa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Siedziba:………………………………………………………………………………..
 3. Nr telefonu/ faxu:………………………………………………………………………..
 4. Email:…………………………………………………………………………………..
 5. REGON……………………………………………………………………………….
 6. NIP: ……………………………………………………………………………………

FORMULARZ  OFERTY

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym na portalu internetowym Biuletyn Zamówień Publicznych, stronie własnej Zamawiającego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie  w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r.” ,

oferuję realizację przedmiotu zamówienia w części :

………………………………………………………….………………………………………wg kalkulacji stanowiącej załącznik nr ……..  do formularza oferty na wartość:

netto…………………………..zł  słownie …………………………………………………….

podatek VAT ………………..

brutto……………………..……zł  słownie……………………………………………………

Do oferty dołączam wymagane oświadczenia, dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego .

 

……………………………………..

(miejscowość, data )                            .………………………………………………

( pieczątka, podpis osoby upoważnionej )

Załącznik nr 4

Część 1 przedmiotu zamówienia- Artykuły Ogólnospożywcze załącznik nr 4 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Dżem niskosłodzony do 280 g. 15332290-3 50 szt        
2. Marmolada do 1000 g. 15332200-6 10 szt        
3. Miód naturalny do 1000 g. 15831600-8 20 szt        
4. Koncentrat pomidorowy 30% do 500 g. 15331427-6 50 szt        
5. Produkty zbożowe (kasza jęczmienna, manna, kukurydziana, gryczana) do 1 kg 15613300-1 45 kg        
6. Cukier kryształ do 1 kg 15831000-2 200 kg        
7. Cukier wanilinowy 15830000-5 40 szt        
8. Cukier puder 15830000-5 3 kg        
9. Mąka pszenna do 1 kg 15612100-2 150 kg        
10. Mąka ziemniaczana do 1 kg 15620000-0 5 kg        
11. Płatki jęczmienne do 500 g. 15610000-7 5 kg        
12. Płatki owsiane do 500 g. 15613380-5 5 kg        
13. Płatki kukurydziane do 1 kg 15613311-1 5 kg        
14. Herbata granulowana do 100 g. 15863000-5 90 szt        
15. Kawa zbożowa do 500 g. 15860000-4 5 szt        
16. Kakao ciemne do 200 g. 15841300-8 5 szt        
17. Bułka tarta do 1 kg 15811500-1 10 kg        
18. Olej uniwesalny 15411100-3 60 szt        
19. Oliwa z oliwek 15411110-6 2 szt        
20. Majonez do 1 kg 15871273-8 30 szt        
21. Ketchup do 500 g. 15871230-5 20 szt        
22. Musztarda do 200 g. 15871250-1 10 szt        
23. Ocet 15871100-5 2 szt        
24. Sok wysokosłodzony do 500 ml 15321000-4 6 szt        
25. Sok przecierowy owoc.-warz. 0,33 l 15320000-7 250 szt        
26. Makaron (różne formy) do 1 kg 15850000-1 100 szt        
27. Sól do 1 kg 15872400-5 30 kg        
28. Ryż do 1 kg 15614100-6 50 kg        
29. Ryba wędzona 15230000-9 6 kg        
30. Filet śledziowy marynowany w oleju do 5 kg 15200000-0 7 kg        
31. Koreczki śledziowe do 5 kg 15200000-0 7 kg        
32. Tuńczyk puszka 15241400-3 10 szt        
33. Filet śledziowy w oleju / sosie pomidorowym (konserwa) 130 g. 15200000-0 60 szt        
34. Drożdże świeże 15898000-9 0,5 kg        
35. Żelatyna spożywcza 50 g. 15800000-6 10 szt        
36. Żurek w butelce 15800000-6 10 szt        
37. Kukurydza konser do 400 g. 15331470-2 10 szt        
38. Groszek konserwowy do 400 g. 15331132-1 20 szt        
39. Ogórki konser 15331000-7 15 szt        
40. Papryka konser 15331000-7 10 szt        
41. Pieczarki marynowane 15331135-2 5 szt        
42. Chrzan (słoik) do 300 g. 15331000-7 10 szt        
43. Ciastka 15812100-4 5 kg        
44. Paluszki do 100 g. 15820000-2 40 szt        
45. Herbatniki do 50 g. 15820000-2 100 szt        
46. Chrupki kukurydziane 15800000-6 80 szt        
47. Proszek do pieczenia 15899000-6 10 szt        
48. Kwasek cytrynowy 15800000-6 20 szt        

 

Załącznik nr 5

Część 2 przedmiotu zamówienia – Mięso i wędliny załącznik nr 5 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Kiełbasa wiejska 15131120-2 7 kg        
2. Kiełbasa żywiecka 15131120-2 3 kg        
3. Kiełbasa zwyczajna 15131120-2 15 kg        
4. Kiełbasa szynkowa 15131120-2 8 kg        
5. Kiełbasa krakowska 15131120-2 5 kg        
6. Kiełbasa biała 15131120-2 5 kg        
7. Kiełbasa wiejska drobiowa 15131135-0 15 kg        
8. Kiełbasa lenczowa 15131120-2 5 kg        
9. Mortadela 15131120-2 20 kg        
10. Szynka drobiowa 15131135-0 10 kg        
11. Szynka wieprzowa 15131130-5 20 kg        
12. Szynka konserwowa 15131000-5 5 kg        
13. Polędwica wieprzowa sopocka 15131130-5 5 kg        
14. Polędwica drobiowa 15131135-0 3 kg        
15. Schab pieczony 15131130-5 7 kg        
16. Baleron 15131130-5 3 kg        
17. Klops 15131100-6 7 kg        
18. Boczek (wędzony, gotowany) 15131400-9 10 kg        
19. Salceson drobiowy 15131120-2 5 kg        
20. Salceson wieprzowy 15131120-2 5 kg        
21. Pasztet pieczony 15131310-1 10 kg        
22. Pasztetowa (drobiowa, wieprzowa) 15131310-1 10 kg        
23. Parówki (drobiowe, wieprzowe, cielęce) 15131120-2 40 kg        
24. Serdelki 15131120-2 10 kg        
25. Kaszanka wiejska 15131134-3 20 kg        
26. Schab b/z kości 15110000-2 40 kg        
27. Karkówka 15110000-2 60 kg        
28. Szynka b/z kości 15110000-2 30 kg        
29. Łopatka b/z kości 15110000-2 50 kg        
30. Mięso gulaszowe (wołowe, wieprzowe, drobiowe) 15110000-2 30 kg        
31. Żeberka 15100000-9 15 kg        
32. Filet drobiowy 15119000-5 50 kg        
33. Udka 15112100-7 90 kg        
34. Porcja rosołowa 15112100-7 70 kg        
35. Kości 15100000-9 10 kg        
36. Kęski drobiowe 15131200-7 10 kg        
37. Wątroba drobiowa 15112300-9 30 kg        
38. Żołądki drobiowe 15114000-0 10 kg        
39. Flaki (wieprzowe, wołowe) 15114000-0 12 kg        
40. Smalec 15412100-0 3 kg        
41. Słonina 15131400-9 1 kg        

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

Część 3 przedmiotu zamówienia – Pieczywo, wyroby cukiernicze załącznik nr 6 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Chleb mieszany 0,6 kg 15811000-6 600 kg        
2. Chleb wieloziarnisty 0,7 kg 15811000-6 9 kg        
3. Chleb ze słonecznikiem 15811000-6 8 kg        
4. Chleb orkiszowy 15811000-6 7 kg        
5. Chleb żytni 15811000-6 7 kg        
6. Bułka zwykła 100 g. 15811000-6 250 kg        
7. Bułka grahamka 100 g. 15811000-6 12 kg        
8. Drożdżówki różne 15811200-8 120 szt        
9. Chałka 15811400-0 20 kg        
10. Ciastka kruche z marmoladą 15810000-9 5 kg        

 

 


Załącznik nr 7

Część 4 przedmiotu zamówienia – Artykuły nabiałowe załącznik nr 7 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Mleko 2% 15511000-3 1700 l        
2. Śmietana 18% 15512000-0 135 l        
3. Ser biały półtłusty 15542100-0 180 kg        
4. Ser żółty 15544000-3 20 kg        
5. Ser topiony 100 g. 15500000-3 11 kg        
6. Serek twarogowy 100 g. 15500000-3 150 szt        
7. Serek homogenizowany owocowy 125 g. 15500000-3 160 szt        
8. Masło (kostka) 15530000-2 120 kg        
9. Margaryna mleczna (kostka 250 g.) 15431100-9 2,5 kg        
10. Kefir – kubek 400 ml 15500000-3 40 l        
11. Jogurt owocowy 150 g. 15551320-4 80 szt        
12. Jogurt owocowy b/c 250 g. 15551310-1 80 szt        
13. Jogurt naturalny 250 g. 15551300-8 30 szt        
14. Maślanka 1 l 15551500-0 72 l        

 


Załącznik nr 8

Część 5 przedmiotu zamówienia – Warzywa i owoce załącznik nr 8 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Marchew 03221112-4 240 kg        
2. Pietruszka 03221110-0 75 kg        
3. Seler 03221110-0 60 kg        
4. Cebula 03221113-1 60 kg        
5. Buraki ćwikłowe 03221111-7 100 kg        
6. Kapusta biała 03221410-3 100 kg        
7. Kapusta czerwona 03221410-3 10 kg        
8. Kapusta pekińska 03221410-3 15 szt        
9. Brukselka 03221440-2 10 kg        
10. Kalafior 03221420-6 15 szt        
11. Brokuł 03221430-9 15 szt        
12. Fasolka szparagowa 03221212-5 10 kg        
13. Kalarepa 03221100-7 20 szt        
14. Sałata zielona 03221310-2 40 szt        
15. Cukinia 03221250-3 10 kg        
16. Pomidor 03221240-0 70 kg        
17. Ogórek świeży 03221270-9 50 kg        
18. Papryka świeża 03221230-7 10 kg        
19. Por 03221110-0 30 szt        
20. Botwina 03221100-7 10 szt        
21. Pietruszka zielona 03221300-9 150 szt        
22. Koper 03221300-9 100 szt        
23. Szczypior 03221300-9 110 szt        
24. Rzodkiewka 03221100-7 30 szt        
25. Biała rzodkiew 03221100-7 15 kg        
26. Kapusta kiszona do 1 kg 15331142-4 50 kg        
27. Ogórek kiszony do 400 g. 15331000-7 20 kg        
28. Fasola + groch 03221210-1 15 kg        
29. Czosnek 03221110-0 30 szt        
30. Pieczarka świeża 03221260-6 12 kg        
31. Jabłka 03222321-9 250 kg        
32. Gruszka 03222322-6 40 kg        
33. Banany 03222111-4 50 kg        
34. Pamarańcze 03222220-1 30 kg        
35. Mandarynka 03222240-7 30 kg        
36. Cytryna 03222210-8 5 kg        
37. Czereśnie 03222330-5 15 kg        
38. Morela 03222331-2 15 kg        
39. Brzoskwinia 03222332-9 15 kg        
40. Nektarynka 03222330-5 15 kg        
41. Śliwka 03222334-3 40 kg        
42. Rabarbar 03221200-8 10 kg        
43. Truskawka 03222313-0 25 kg        
44. Owoc jagody (borówka) 03222310-9 10 kg        
45. Wiśnia 03222333-6 5 kg        
46. Kiwi 03222118-3 120 szt        
47. Winogrono 03222340-8 25 kg        
48. Arbuz 03222000-3 30 kg        
49. Jaja 03142500-3 1500 szt        
50. Ziemniaki 03212100-1 1500 kg        
51. Grzyby suszone 15893000-4 1 kg        
52. Owoce suszone (jabłko, gruszka, śliwa) 15332410-1 15 kg        

 


Załącznik nr 9

Część 6 przedmiotu zamówienia – Mrożonki załącznik nr 9 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Mieszanka owocowa 15332100-5 30 kg        
2. Mieszanka warzywna 15331170-9 30 kg        
3. Truskawka 15332100-5 10 kg        
4. Czarna porzeczka 15332100-5 5 kg        
5. Brokuł 15331170-9 7 kg        
6. Kalafior 15331170-9 7 kg        
7. Ryba – dorsz filet

szater pak tafla

15221000-3 45 kg        

 


Załącznik nr 10

Część 7 przedmiotu zamówienia – Zupy, sosy, przyprawy załącznik nr 10 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Barszcz biały 15891400-4 2 kg        
2. Żur 15891400-4 2 kg        
3. Sos sałatkowy 15871260-4 1 kg        
4. Galaretka owoc. 15332240-8 3 kg        
5. Kisiel 15833100-7 5 kg        
6. Budyń 15833100-7 4 kg        
7. Jarzynka 15871200-6 5 kg        
8. Przyprawa w płynie do zup, sosów 15871270-7 36 kg        
9. Przyprawa do mięs 15871200-6 0,5 kg        
10. Przyprawa do ryb 15871200-6 0,3 kg        
11. Pieprz czarny miel. 15872100-2 15 szt        
12. Pieprz ziołowy 15872100-2 20 szt        
13. Papryka w proszku 15872000-1 10 szt        
14. Ziele angielskie 15872000-1 10 szt        
15. Liść laurowy 15872000-1 10 szt        
16. Majeranek 15872000-1 10 szt        
17. Kminek 15872000-1 30 szt        

 

 

Wyszczególnione ilości asortymentów w poszczególnych pozycjach są ilościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o inne produkty oferowane przez Wykonawcę

 


Załącznik nr 11 do SIWZ

 

U M O W A nr ……………

 

Zawarta w dniu ……… r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) pomiędzy:

 1. Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki  7, 38-400 Krosno

NIP 684 16 28 556

REGON 370193222

reprezentowany przez: Marię Chrobak – Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym.

a

 1. …………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………….

REGON…………………………………….

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

 

definicje:

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

§ 1

 

 1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r.” Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy artykułówbędących przedmiotem zamówienia w części/częściach:

2. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie u Wykonawcy na towary wymienione                w załączniku/ach nr ……………………………. do SIWZ, które zostały wykazane w ilościach orientacyjnych.

3. Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o inne artykuły zawarte w ofercie handlowej Wykonawcy, jeśli wyniknie taka potrzeba, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku zamówień towarów innych niż wyszczególnione w załączniku/ach nr………. do SIWZ, Zamawiający może za nie zapłacić wg cennika obowiązującego w ofercie handlowej Wykonawcy.

§ 2

Towar – przedmiot zamówienia, wydawany  będzie przez Wykonawcę stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od 01 kwietnia  2014 roku do 30 czerwca  2014 roku.

 

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar (przedmiot zamówienia) wg cen jednostkowych wymienionych w załączniku/ach nr ……………..  do SIWZ przez cały okres trwania umowy.

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku/ach nr ……………………  do SIWZ przez cały okres trwania umowy.

3. W przypadku nie wywiązania się z zawartej umowy lub zaprzestania dostaw przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać odszkodowania w wysokości 5% szacunkowej wartości pozostałej części niewykonanej umowy.

4. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawca będzie następowało przelewem na wskazane przez Wykonawcę na fakturze VAT konto bankowe, w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT wraz z towarem (przedmiotem zamówienia).

5. W przypadku zmiany podatku VAT w trakcie realizacji umowy, będzie on naliczany zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego.

 

§ 4

 

1. Dostawy będą realizowane zgodnie ze złożonymi zamówieniami drogą telefoniczną lub faksem, przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowych dostaw zamówionych towarów (przedmiotu zamówienia) do Zamawiającego (ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno) własnym środkiem transportu, dostosowanym do przewozu danego typu towaru.

 

§ 5

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 5 ust.1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 

§ 6

1.      Zmiana umowy może nastąpić w formie aneksu podpisanego przez strony niniejszej umowy.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

3.      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4.      Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd w Krośnie i będą miały zastosowanie wyłącznie polskie przepisy prawne.

 

 

……………………..                                                           ……………………………..

 

 

Zamawiający                                                                                       Wykonawca

 

Aby pobrać dokument kliknij tutaj

Informacja po dokonaniu oceny złożonych ofert

Po dokonaniu oceny ofert złożonych w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzonym w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie w trybie przetargu nieograniczonego, informuje, że:

1.  na Część nr 1 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe „INEX” Sp. z o.o 38-400 Krosno, ul. Składowa 9 c .

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 1 w/w Wykonawcy.

2.  na Część nr 2 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Zakłady Mięsne NOWY ŻMIGRÓD Sp. z o.o 38-230 Nowy Zmigród, Mytarz 4

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 2 w/w Wykonawcy.

3.  na Część nr 3 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy Piekarnia „ŻANETA” Władysława Krasowska 38- 471 Wojaszówka Bajdy 182

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 3 w/w Wykonawcy.

4.  na Część nr 4 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe „INEX” Sp. z o.o 38-400 Krosno, ul. Składowa 9 c

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 4 w/w Wykonawcy.

5. na Część nr 5 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska „SOPEX” 38-400 Krosno, ul. Składowa 2

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 5 w/w Wykonawcy.

6. na Część nr 6 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: „JAWIT” A. i J. Białas . L. i W. Lampara SPÓLKA JAWNA 38­400 Krosno, ul. Prochownia 5.

Uzasadnienie wyboru: Zamawlając) biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 6 w/w Wykonawcy.

7. na Część nr 7 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska „SOPEX” 38-400 Krosno, ul. Składowa 2

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 7 w/w Wykonawcy.

 

Urnowy na daną cześć zamówienia zostaną zawarte w terminie określonym w art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759)

Dziękujemy za złożenie ofert.

SIWZ do przetargu 2014.01.01- 2014.03.31

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

 

Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 stycznia  2014r. do 31 marca 2014r.

na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 – art. 46  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro

Część I. Postanowienia ogólne.

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, 38 – 400 Krosno, ul. Kletówki 7,                               woj. podkarpackie,

tel: 13 43-219-10,

fax 13 43-219-10,

e-mail dps2krosno@wp.pl

adres strony internetowej Zamawiającego: www.dpskrosno.pl

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie                        w okresie od 01 stycznia  2014r. do 31 marca 2014r.” jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U . z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) zwaną w dalszej części SIWZ „ustawą”.

 

Część II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w miarę zgłaszanych potrzeb do Domu Pomocy Społecznej w nr 2 w Krośnie, z podziałem na 7 części wg załącznika nr 1 do SIWZ:

Część 1. Dostawa  artykułów ogólnospożywczych,

Część 2. Dostawa mięso i wędliny,

Część 3. Dostawa pieczywo, wyroby cukiernicze,

Część 4. Dostawa artykuły nabiałowe,

Część 5. Dostawa warzywa i owoce,

Część 6. Dostawa mrożonki,

Część 7. Dostawa zupy, sosy, przyprawy

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  15.00.00.00-8

 

 

1.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.

2.      Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

 

Część 3. Termin wykonania zamówienia.

Terminem wykonania zamówienia:  rozpoczęcie: 01 stycznia 2014r., zakończenie: 31 marca 2014r.

Przedmiot zamówienia należy dostarczać sukcesywnie według zgłoszonego zapotrzebowania w trakcie trwania umowy na adres Zamawiającego: 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7. Zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia będzie zgłaszane faksem lub telefonicznie przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminach wynikających z potrzeby uzupełnienia danego towaru.

 

 

Część 4.Warunki udziału w postepowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

1.      Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia – wg załącznika do niniejszej specyfikacji.

2.      Oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

 

 

 

Część 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu.

I.      

1.      Prawidłowo wypełnione i podpisane  dokumenty wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ:

2.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  – załącznik nr  2

3.      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawy – załącznik nr  3

4.      Formularz oferty – załącznik nr 4

5.      7 Części zamówienia – wg załącznik nr 1

6.      Wzór umowy – załącznik nr 5

 

 

 

II.    Ponadto Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów:

 

1.       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) dokument wymieniony w pkt 2 składa każdy z wykonawców, natomiast dokument wymieniony w pkt 1 składa każdy z wykonawców lub pełnomocnik wykonawców składających wspólną ofertę.

 

2.      Pełnomocnictwo.

3.      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt III.4.2) pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

 

 

4.      Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

5.      W przypadku złożenia w wyznaczonym terminie niekompletnej oferty lub oferty zawierającej błędy Zamawiający będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu, w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

Powyższe dokumenty  należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę.

 

Część 6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sięz wykonawcami.

1.      W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

2.      Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

– Elżbieta Fal, pracownik Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie,

– Maria Gonet, pracownik w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie.

Fax: 13 43-219-10,

 

 

            Część 7. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wadium.

 

Część 8.Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Część 9. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.      Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 4  do niniejszej specyfikacji.

2.      Do formularza oferty zostaną załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji.

3.      Formularz oferty oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

5.      Wykonawca powinien umieścić ofertę na kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego podany na wstępie, oraz posiadającą następujące oznaczenia:

 

 

 

Nazwęi adres Wykonawcy składającego ofertę oraz:

„Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 marca 2014r. Nie otwieraćprzed 12.12.2013r.  godz. 12:00”.

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji.

 

 

Część 10.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce: siedziba Zamawiającego, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7

Termin składania ofert upływa 12.12.2013r. o godz. 11:00.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7 lub innym pomieszczeniu wyznaczonym przez Zamawiającego w zależności od ilości Wykonawców biorących udział w postepowaniu.

 

 

 

Część 11. Opis sposobu obliczania ceny.

Zamawiający prosi o ustawienie urządzeń, za pomocą których wykonawca oblicza ceny jednostkowe, na zaokrąglanie wartości do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli Wykonawca posiada towar w opakowaniach o innych pojemnościach jak podane w załącznikach do SIWZ, musi zaznaczyć to w tabeli obok towaru którego zmiana dotyczy. Ceny powinny być przeliczone w taki sposób aby cena jednostkowa pomnożona przez ilość oraz zwiększona o podatek dawała wynik do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie miejsca w załącznikach od numerów 4 do 9 , załączonych do niniejszej specyfikacji, muszą być wypełnione oraz podsumowane. W ofercie należy podać cenę ogółem danej części zamówienia.Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zadania wynikającewprost z informacji zawartych w niniejszej specyfikacji:

– podatek od towarów i usług,

– wartość dostaw określona w przedmiocie zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w walucie polskiej.

 

 

Część 12.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Jedynym kryterium jaki będzie brany przez Zamawiającego pod uwagę jest cena.

Cena – 100%.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największa  ilość

punktów określonych w procentach według wzoru:

Oferta z najniższą cenąbrutto / Cena brutto w ofercie badanej x 100%

 

Część 13.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostaćdopełnione powyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego.

 

Zamawiający pisemnie poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty,

o tym czyjego Wykonawcy oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także                   o terminie zawarcia umowy.

 

 

Część 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego  wykonania umowy.

 

Część 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnegoregulujących umowne prawo odstąpienie od umowy przewiduje także możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

1.     Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie  w następujących sytuacjach:

a)     w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub podpisanie umowy,

b)    w przypadku zawieszenia usług przez Zamawiającego.

2.     Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

a)     zmiana stawki urzędowej podatku VAT,

b)    rezygnacji z części zamówienia, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub której wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- o wartość niewykonanych dostaw.

3.     Warunki zmian:

a)     inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

b)    uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usług,

c)     forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Część 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

w toku postepowania o udzielenie zamówienia.

 

1.      Wobec czynności Zamawiającego określonych w art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.      Odwołanie wnosi  się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.      Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

4.      Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołania na podstawie art.180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności o których mowa w niniejszym pkt nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy.

5.      Terminy do wniesienia odwołania zostały określone w art. 182 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 

Załączniki:

1.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  – załącznik nr  2

2.      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawy – załącznik nr  3

3.      Formularz oferty – załącznik nr 4

4.      7 Części zamówienia – wg załącznika nr 1

5. Wzór umowy – załącznik nr 5

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

Część 1 przedmiotu zamówienia- Artykuły Ogólnospożywcze załącznik nr 1 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Dżem niskosłodzony do 280 g. 15332290-3 50 szt
2. Marmolada do 1000 g. 15332200-6 10 szt
3. Miód naturalny do 1000 g. 15831600-8 20 szt
4. Koncentrat pomidorowy 30% do 500 g. 15331427-6 50 szt
5. Produkty zbożowe (kasza jęczmienna, manna, kukurydziana, gryczana) do 1 kg 15613300-1 45 kg
6. Cukier kryształ do 1 kg 15831000-2 200 kg
7. Cukier wanilinowy 15830000-5 40 szt
8. Cukier puder 15830000-5 3 kg
9. Mąka pszenna do 1 kg 15612100-2 150 kg
10. Mąka ziemniaczana do 1 kg 15620000-0 5 kg
11. Płatki jęczmienne do 500 g. 15610000-7 5 kg
12. Płatki owsiane do 500 g. 15613380-5 5 kg
13. Płatki kukurydziane do 1 kg 15613311-1 5 kg
14. Herbata granulowana do 100 g. 15863000-5 90 szt
15. Kawa zbożowa do 500 g. 15860000-4 5 szt
16. Kakao ciemne do 200 g. 15841300-8 5 szt
17. Bułka tarta do 1 kg 15811500-1 10 kg
18. Olej uniwesalny 15411100-3 60 szt
19. Oliwa z oliwek 15411110-6 2 szt
20. Majonez do 1 kg 15871273-8 30 szt
21. Ketchup do 500 g. 15871230-5 20 szt
22. Musztarda do 200 g. 15871250-1 10 szt
23. Ocet 15871100-5 2 szt
24. Sok wysokosłodzony do 500 ml 15321000-4 6 szt
25. Sok przecierowy owoc.-warz. 0,33 l 15320000-7 250 szt
26. Makaron (różne formy) do 1 kg 15850000-1 100 szt
27. Sól do 1 kg 15872400-5 30 kg
28. Ryż do 1 kg 15614100-6 50 kg
29. Ryba wędzona 15230000-9 6 kg
30. Filet śledziowy marynowany w oleju do 5 kg 15200000-0 7 kg
31. Koreczki śledziowe do 5 kg 15200000-0 7 kg
32. Tuńczyk puszka 15241400-3 10 szt
33. Filet śledziowy w oleju / sosie pomidorowym (konserwa) 130 g. 15200000-0 60 szt
34. Drożdże świeże 15898000-9 0,5 kg
35. Żelatyna spożywcza 15800000-6 10 szt
36. Żurek w butelce 15800000-6 10 szt
37. Kukurydza konser do 400 g. 15331470-2 10 szt
38. Groszek konserwowy do 400 g. 15331132-1 20 szt
39. Ogórki konser 15331000-7 15 szt
40. Papryka konser 15331000-7 10 szt
41. Pieczarki marynowane 15331135-2 5 szt
42. Chrzan (słoik) do 300 g. 15331000-7 10 szt
43. Ciastka 15812100-4 5 kg
44. Paluszki do 100 g. 15820000-2 40 szt
45. Herbatniki do 50 g. 15820000-2 100 szt
46. Chrupki kukurydziane 15800000-6 80 szt
47. Proszek do pieczenia 15899000-6 10 szt
48. Kwasek cytrynowy 15800000-6 20 szt

 

Częśc 2 przedmiotu zamówienia – Mięso i wędliny załącznik nr 1 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Kiełbasa wiejska 15131120-2 7 kg
2. Kiełbasa żywiecka 15131120-2 3 kg
3. Kiełbasa zwyczajna 15131120-2 15 kg
4. Kiełbasa szynkowa 15131120-2 8 kg
5. Kiełbasa krakowska 15131120-2 5 kg
6. Kiełbasa biała 15131120-2 5 kg
7. Kiełbasa wiejska drobiowa 15131135-0 15 kg
8. Kiełbasa lenczowa 15131120-2 5 kg
9. Mortadela 15131120-2 20 kg
10. Szynka drobiowa 15131135-0 10 kg
11. Szynka wieprzowa 15131130-5 20 kg
12. Szynka konserwowa 15131000-5 5 kg
13. Polędwica wieprzowa sopocka 15131130-5 5 kg
14. Polędwica drobiowa 15131135-0 3 kg
15. Schab pieczony 15131130-5 7 kg
16. Baleron 15131130-5 3 kg
17. Klops 15131100-6 7 kg
18. Boczek (wędzony, gotowany) 15131400-9 10 kg
19. Salceson drobiowy 15131120-2 5 kg
20. Salceson wieprzowy 15131120-2 5 kg
21. Pasztet pieczony 15131310-1 10 kg
22. Pasztetowa (drobiowa, wieprzowa) 15131310-1 10 kg
23. Parówki (drobiowe, wieprzowe, cielęce) 15131120-2 40 kg
24. Serdelki 15131120-2 10 kg
25. Kaszanka 15131134-3 20 kg
26. Schab b/z kości 15110000-2 40 kg
27. Karkówka 15110000-2 60 kg
28. Szynka b/z kości 15110000-2 30 kg
29. Łopatka b/z kości 15110000-2 50 kg
30. Mięso gulaszowe (wołowe, wieprzowe, drobiowe) 15110000-2 30 kg
31. Żeberka 15100000-9 15 kg
32. Filet drobiowy 15119000-5 50 kg
33. Udka 15112100-7 90 kg
34. Porcja rosołowa 15112100-7 70 kg
35. Kości 15100000-9 10 kg
36. Kęski drobiowe 15131200-7 10 kg
37. Wątroba drobiowa 15112300-9 30 kg
38. Żołądki drobiowe 15114000-0 10 kg
39. Flaki (wieprzowe, wołowe) 15114000-0 12 kg
40. Smalec 15412100-0 3 kg
41. Słonina 15131400-9 1 kg

 

 

Część 3 przedmiotu zamówienia – Pieczywo, wyroby cukiernicze załącznik nr 1 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Chleb mieszany 0,6 kg 15811000-6 600 kg
2. Chleb wieloziarnisty 0,7 kg 15811000-6 9 kg
3. Chleb ze słonecznikiem 15811000-6 8 kg
4. Chleb orkiszowy 15811000-6 7 kg
5. Chleb żytni 15811000-6 7 kg
6. Bułka zwykła 100 g. 15811000-6 250 kg
7. Bułka grahamka 100 g. 15811000-6 12 kg
8. Drożdżówki różne 15811200-8 120 szt
9. Chałka 15811400-0 20 kg
10. Ciastka kruche z marmoladą 15810000-9 5 kg

 

 

Część 4 przedmiotu zamówienia – Artykuły nabiałowe załącznik nr 1 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Mleko 2% 15511000-3 1700 l
2. Śmietana 18% 15512000-0 135 l
3. Ser biały półtłusty 15542100-0 180 kg
4. Ser żółty 15544000-3 20 kg
5. Ser topiony 100 g. 15500000-3 11 kg
6. Serek twarogowy 100 g. 15500000-3 150 szt
7. Serek homogenizowany owocowy 125 g. 15500000-3 160 szt
8. Masło (kostka) 15530000-2 120 kg
9. Margaryna mleczna (kostka 250 g.) 15431100-9 2,5 kg
10. Kefir – kubek 400 ml 15500000-3 40 l
11. Jogurt owocowy 150 g. 15551320-4 80 szt
12. Jogurt owocowy b/c 150 g. 15551310-1 80 szt
13. Jogurt naturalny 15551300-8 30 szt
14. Maślanka 15551500-0 72 l

 

 

Część 5 przedmiotu zamówienia – Warzywa i owoce załącznik nr 1 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Marchew 03221112-4 240 kg
2. Pietruszka 03221110-0 75 kg
3. Seler 03221110-0 60 kg
4. Cebula 03221113-1 60 kg
5. Buraki ćwikłowe 03221111-7 100 kg
6. Kapusta biała 03221410-3 100 kg
7. Kapusta czerwona 03221410-3 10 kg
8. Kapusta pekińska 03221410-3 15 szt
9. Brukselka 03221440-2 10 kg
10. Kalafior 03221420-6 15 szt
11. Brokuł 03221430-9 15 szt
12. Fasolka szparagowa 03221212-5 10 kg
13. Kalarepa 03221100-7 20 szt
14. Sałata zielona 03221310-2 40 szt
15. Cukinia 03221250-3 10 kg
16. Pomidor 03221240-0 70 kg
17. Ogórek świeży 03221270-9 50 kg
18. Papryka świeża 03221230-7 10 kg
19. Por 03221110-0 30 szt
20. Botwina 03221100-7 10 szt
21. Pietruszka zielona 03221300-9 150 szt
22. Koper 03221300-9 100 szt
23. Szczypior 03221300-9 110 szt
24. Rzodkiewka 03221100-7 30 szt
25. Biała rzodkiew 03221100-7 15 kg
26. Kapusta kiszona do 1 kg 15331142-4 50 kg
27. Ogórek kiszony do 400 g. 15331000-7 20 kg
28. Fasola + groch 03221210-1 15 kg
29. Czosnek 03221110-0 30 szt
30. Pieczarka świeża 03221260-6 12 kg
31. Jabłka 03222321-9 250 kg
32. Gruszka 03222322-6 40 kg
33. Banany 03222111-4 50 kg
34. Pamarańcze 03222220-1 30 kg
35. Mandarynka 03222240-7 30 kg
36. Cytryna 03222210-8 5 kg
37. Czereśnie 03222330-5 15 kg
38. Morela 03222331-2 15 kg
39. Brzoskwinia 03222332-9 15 kg
40. Nektarynka 03222330-5 15 kg
41. Śliwka 03222334-3 40 kg
42. Rabarbar 03221200-8 10 kg
43. Truskawka 03222313-0 25 kg
44. Owoc jagody (borówka) 03222310-9 10 kg
45. Wiśnia 03222333-6 5 kg
46. Kiwi 03222118-3 120 szt
47. Winogrono 03222340-8 25 kg
48. Arbuz 03222000-3 30 kg
49. Jaja 03142500-3 1500 szt
50. Ziemniaki 03212100-1 1500 kg
51. Grzyby suszone 15893000-4 1 kg
52. Owoce suszone (jabłko, gruszka, śliwa) 15332410-1 15 kg

 

 

Część 6 przedmiotu zamówienia – Mrożonki załącznik nr 1 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Mieszanka owocowa 15332100-5 30 kg
2. Mieszanka warzywna 15331170-9 30 kg
3. Truskawka 15332100-5 10 kg
4. Czarna porzeczka 15332100-5 5 kg
5. Brokuł 15331170-9 7 kg
6. Kalafior 15331170-9 7 kg
7. Ryba – dorsz filet 15221000-3 45 kg

 

 

Część 7 przedmiotu zamówienia – Zupy, sosy, przyprawy załącznik nr 1 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Barszcz biały 15891400-4 2 kg
2. Żur 15891400-4 2 kg
3. Sos sałatkowy 15871260-4 1 kg
4. Galaretka owoc. 15332240-8 3 kg
5. Kisiel 15833100-7 5 kg
6. Budyń 15833100-7 4 kg
7. Jarzynka 15871200-6 5 kg
8. Przyprawa w płynie do zup, sosów 15871270-7 36 kg
9. Przyprawa do mięs 15871200-6 0,5 kg
10. Przyprawa do ryb 15871200-6 0,3 kg
11. Pieprz czarny miel. 15872100-2 15 szt
12. Pieprz ziołowy 15872100-2 20 szt
13. Papryka w proszku 15872000-1 10 szt
14. Ziele angielskie 15872000-1 10 szt
15. Liść laurowy 15872000-1 10 szt
16. Majeranek 15872000-1 10 szt
17. Kminek 15872000-1 30 szt

 

 

Wyszczególnione ilości asortymentów w poszczególnych pozycjach są ilościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o inne produkty oferowane przez Wykonawcę

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Oświadczenie Wykonawcy

 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z wymaganiami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

Ja, niżej podpisany:

………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( adres i nazwa firmy)

przystępując do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 stycznia  2014r. do 31 marca 2014r. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone              w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Świadomy odpowiedzialności karnej określonej art. 233 k.k. za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 

 

…………………………..

(miejscowość, data )

……………………………………………..

( pieczątka, podpis osoby upoważnionej)

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

Oświadczenie Wykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z wymaganiami art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759),

Ja, niżej podpisany

…………………………………………………………………………………………………….

( imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(adres i nazwa firmy )

przystępując do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie      w okresie od 01 stycznia  2014r. do 31 marca 2014r.”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Świadomy odpowiedzialności karnej określonej art. 233 k.k. za podanie                  w niniejszym oświadczeniu nieprawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 

 

..……………… ………………………………..

(miejscowość, data)

………………………………………………….

( pieczątka, podpis osoby upoważnionej)

 

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie

ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno

Dane Wykonawcy:

 1. Nazwa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Siedziba:………………………………………………………………………………..
 3. Nr telefonu/ faxu:………………………………………………………………………..
 4. Email:…………………………………………………………………………………..
 5. REGON……………………………………………………………………………….
 6. NIP: ……………………………………………………………………………………

FORMULARZ  OFERTY

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym na portalu internetowym Biuletyn Zamówień Publicznych, stronie własnej Zamawiającego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie  w okresie od 01 stycznia  2014r. do 31 marca 2014r.” ,

oferuję realizację przedmiotu zamówienia w części :

………………………………………………………….………………………………………wg kalkulacji stanowiącej załącznik nr ……..  do formularza oferty na wartość:

netto…………………………..zł  słownie …………………………………………………….

podatek VAT ………………..

brutto……………………..……zł  słownie……………………………………………………

Do oferty dołączam wymagane oświadczenia, dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego .

 

……………………………………..

(miejscowość, data )

………………………………………………

 ( pieczątka, podpis osoby upoważnionej )

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

U M O W A nr ……………

 

Zawarta w dniu ……… r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) pomiędzy:

1.      Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki  7, 38-400 Krosno

NIP 684 16 28 556

REGON 370193222

reprezentowany przez: Maria Chrobak – Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym.

a

2.      …………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………….

REGON…………………………………….

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

 

definicje:

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

§ 1

 

1.      Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 stycznia  2014r. do 31 marca 2014r.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy artykułówbędących przedmiotem zamówienia w części/częściach:

2. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie u Wykonawcy na towary wymienione                w załączniku/ach nr ……………………………. do SIWZ, które zostały wykazane w ilościach orientacyjnych.

3. Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o inne artykuły zawarte w ofercie handlowej Wykonawcy, jeśli wyniknie taka potrzeba, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku zamówień towarów innych niż wyszczególnione w załączniku/ach nr………. do SIWZ, Zamawiający może za nie zapłacić wg cennika obowiązującego w ofercie handlowej Wykonawcy.

§ 2

Towar – przedmiot zamówienia, wydawany  będzie przez Wykonawcę stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od 02 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku.

 

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar (przedmiot zamówienia) wg cen jednostkowych wymienionych w załączniku/ach nr ……………..  do SIWZ przez cały okres trwania umowy.

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku/ach nr ……………………  do SIWZ przez cały okres trwania umowy.

3. W przypadku nie wywiązania się z zawartej umowy lub zaprzestania dostaw przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać odszkodowania w wysokości 5% szacunkowej wartości pozostałej części niewykonanej umowy.

4. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawca będzie następowało przelewem na wskazane przez Wykonawcę na fakturze VAT konto bankowe, w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT wraz z towarem (przedmiotem zamówienia).

5. W przypadku zmiany podatku VAT w trakcie realizacji umowy, będzie on naliczany zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego.

 

§ 4

1. Dostawy będą realizowane zgodnie ze złożonymi zamówieniami drogą telefoniczną lub faksem, przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowych dostaw zamówionych towarów (przedmiotu zamówienia) do Zamawiającego (ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno) własnym środkiem transportu, dostosowanym do przewozu danego typu towaru.

 

§ 5

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 5 ust.1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 

§ 6

1.      Zmiana umowy może nastąpić w formie aneksu podpisanego przez strony niniejszej umowy.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

3.      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4.      Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd w Krośnie i będą miały zastosowanie wyłącznie polskie przepisy prawne.

 

 

……………………..                                                           ……………………………..

Zamawiający                                                                                       Wykonawca

 

Aby pobrać dokument kliknij tutaj

Ogłoszenie przetargu 2014.01.01- 2014.03.31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 marca  2014r.

Numer ogłoszenia 254017-2013  data zamieszczenia 27.11.2013

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

Zamieszczenie ogłoszenia– obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES:

tel: 13 43-219-10,

fax 13 43-219-10,

e-mail dps2krosno@wp.pl

adres strony internetowej Zamawiającego: www.dpskrosno.pl

 

I.2)RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 marca 2014r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3)Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w miarę zgłaszanych potrzeb do Domu Pomocy Społecznej w nr 2 w Krośnie, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ z podziałem na 7 części wg załącznika nr 1 do SIWZ:

Część 1. Dostawa  artykułów ogólnospożywczych,

Część 2. Dostawa mięso i wędliny,

Część 3. Dostawa pieczywo, wyroby cukiernicze,

Część 4. Dostawa artykuły nabiałowe,

Część 5. Dostawa warzywa i owoce,

Część 6. Dostawa mrożonki,

Część 7. Dostawa zupy, sosy, przyprawy

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 15000000-8

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 części wg załącznika nr 1 do SIWZ:

Część 1. Dostawa  artykułów ogólnospożywczych,

Część 2. Dostawa mięso i wędliny,

Część 3. Dostawa pieczywo, wyroby cukiernicze,

Część 4. Dostawa artykuły nabiałowe,

Część 5. Dostawa warzywa i owoce,

Część 6. Dostawa mrożonki,

Część 7. Dostawa zupy, sosy, przyprawy

 

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

 

II.1.6)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:NIE.

II.2)Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

rozpoczęcie: 01 stycznia 2014r.,  zakończenie: 31 marca 2014r.

Przedmiot zamówienia należy dostarczać sukcesywnie według zgłoszonego zapotrzebowania w trakcie trwania umowy na adres Zamawiającego: 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7.

Zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia będzie zgłaszane faksem lub telefonicznie przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminach wynikających z potrzeby uzupełnienia danego towaru.

 

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie jest wymagane

 

III.2) ZALICZKInie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) dokument wymieniony w pkt 2 składa każdy z wykonawców, natomiast dokument wymieniony w pkt 1 składa każdy z wykonawców lub pełnomocnik wykonawców składających wspólną ofertę.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt III.4.2) pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

 

 

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·        lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

Dokumenty wymienione w pkt od III.4.2) do III.4.4. należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę.

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)

1.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  – załącznik nr  2 do SIWZ.

2.      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawy – załącznik nr  3  do SIWZ.

3.      Formularz oferty – załącznik nr 4 do SIWZ.

4.      7 Części zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ,

5.      Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

6.      Pełnomocnictwo.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnegoregulujących umowne prawo odstąpienie od umowy przewiduje także możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

1.     Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie  w następujących sytuacjach:

a)     w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub podpisanie umowy,

b)    w przypadku zawieszenia usług przez Zamawiającego.

2.     Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

a)     zmiana stawki urzędowej podatku VAT,

b)    rezygnacji z części zamówienia, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub której wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- o wartość niewykonanych dostaw.

3.     Warunki zmian:

a)     inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

b)    uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usług,

c)     forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.dpskrosno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7.

IV.4.2) Termin składania ofert:

12 grudnia 2013 godzina 11:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 7

IV.4.3) Termin związania ofertą:

Okres: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia–  NIE

 

Załączniki:

1.       Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  – załącznik nr  2

2.      Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawy – załącznik nr  3

3.      Formularz oferty – załącznik nr 4

4.      7 Części zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ,

5.      Wzór umowy – załącznik nr 5

 

Załącznik nr 1

Część 1 przedmiotu zamówienia- Artykuły Ogólnospożywcze załącznik nr 1 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Dżem niskosłodzony do 280 g. 15332290-3 50 szt
2. Marmolada do 1000 g. 15332200-6 10 szt
3. Miód naturalny do 1000 g. 15831600-8 20 szt
4. Koncentrat pomidorowy 30% do 500 g. 15331427-6 50 szt
5. Produkty zbożowe (kasza jęczmienna, manna, kukurydziana, gryczana) do 1 kg 15613300-1 45 kg
6. Cukier kryształ do 1 kg 15831000-2 200 kg
7. Cukier wanilinowy 15830000-5 40 szt
8. Cukier puder 15830000-5 3 kg
9. Mąka pszenna do 1 kg 15612100-2 150 kg
10. Mąka ziemniaczana do 1 kg 15620000-0 5 kg
11. Płatki jęczmienne do 500 g. 15610000-7 5 kg
12. Płatki owsiane do 500 g. 15613380-5 5 kg
13. Płatki kukurydziane do 1 kg 15613311-1 5 kg
14. Herbata granulowana do 100 g. 15863000-5 90 szt
15. Kawa zbożowa do 500 g. 15860000-4 5 szt
16. Kakao ciemne do 200 g. 15841300-8 5 szt
17. Bułka tarta do 1 kg 15811500-1 10 kg
18. Olej uniwesalny 15411100-3 60 szt
19. Oliwa z oliwek 15411110-6 2 szt
20. Majonez do 1 kg 15871273-8 30 szt
21. Ketchup do 500 g. 15871230-5 20 szt
22. Musztarda do 200 g. 15871250-1 10 szt
23. Ocet 15871100-5 2 szt
24. Sok wysokosłodzony do 500 ml 15321000-4 6 szt
25. Sok przecierowy owoc.-warz. 0,33 l 15320000-7 250 szt
26. Makaron (różne formy) do 1 kg 15850000-1 100 szt
27. Sól do 1 kg 15872400-5 30 kg
28. Ryż do 1 kg 15614100-6 50 kg
29. Ryba wędzona 15230000-9 6 kg
30. Filet śledziowy marynowany w oleju do 5 kg 15200000-0 7 kg
31. Koreczki śledziowe do 5 kg 15200000-0 7 kg
32. Tuńczyk puszka 15241400-3 10 szt
33. Filet śledziowy w oleju / sosie pomidorowym (konserwa) 130 g. 15200000-0 60 szt
34. Drożdże świeże 15898000-9 0,5 kg
35. Żelatyna spożywcza 15800000-6 10 szt
36. Żurek w butelce 15800000-6 10 szt
37. Kukurydza konser do 400 g. 15331470-2 10 szt
38. Groszek konserwowy do 400 g. 15331132-1 20 szt
39. Ogórki konser 15331000-7 15 szt
40. Papryka konser 15331000-7 10 szt
41. Pieczarki marynowane 15331135-2 5 szt
42. Chrzan (słoik) do 300 g. 15331000-7 10 szt
43. Ciastka 15812100-4 5 kg
44. Paluszki do 100 g. 15820000-2 40 szt
45. Herbatniki do 50 g. 15820000-2 100 szt
46. Chrupki kukurydziane 15800000-6 80 szt
47. Proszek do pieczenia 15899000-6 10 szt
48. Kwasek cytrynowy 15800000-6 20 szt

 

Częśc 2 przedmiotu zamówienia – Mięso i wędliny załącznik nr 1 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Kiełbasa wiejska 15131120-2 7 kg
2. Kiełbasa żywiecka 15131120-2 3 kg
3. Kiełbasa zwyczajna 15131120-2 15 kg
4. Kiełbasa szynkowa 15131120-2 8 kg
5. Kiełbasa krakowska 15131120-2 5 kg
6. Kiełbasa biała 15131120-2 5 kg
7. Kiełbasa wiejska drobiowa 15131135-0 15 kg
8. Kiełbasa lenczowa 15131120-2 5 kg
9. Mortadela 15131120-2 20 kg
10. Szynka drobiowa 15131135-0 10 kg
11. Szynka wieprzowa 15131130-5 20 kg
12. Szynka konserwowa 15131000-5 5 kg
13. Polędwica wieprzowa sopocka 15131130-5 5 kg
14. Polędwica drobiowa 15131135-0 3 kg
15. Schab pieczony 15131130-5 7 kg
16. Baleron 15131130-5 3 kg
17. Klops 15131100-6 7 kg
18. Boczek (wędzony, gotowany) 15131400-9 10 kg
19. Salceson drobiowy 15131120-2 5 kg
20. Salceson wieprzowy 15131120-2 5 kg
21. Pasztet pieczony 15131310-1 10 kg
22. Pasztetowa (drobiowa, wieprzowa) 15131310-1 10 kg
23. Parówki (drobiowe, wieprzowe, cielęce) 15131120-2 40 kg
24. Serdelki 15131120-2 10 kg
25. Kaszanka 15131134-3 20 kg
26. Schab b/z kości 15110000-2 40 kg
27. Karkówka 15110000-2 60 kg
28. Szynka b/z kości 15110000-2 30 kg
29. Łopatka b/z kości 15110000-2 50 kg
30. Mięso gulaszowe (wołowe, wieprzowe, drobiowe) 15110000-2 30 kg
31. Żeberka 15100000-9 15 kg
32. Filet drobiowy 15119000-5 50 kg
33. Udka 15112100-7 90 kg
34. Porcja rosołowa 15112100-7 70 kg
35. Kości 15100000-9 10 kg
36. Kęski drobiowe 15131200-7 10 kg
37. Wątroba drobiowa 15112300-9 30 kg
38. Żołądki drobiowe 15114000-0 10 kg
39. Flaki (wieprzowe, wołowe) 15114000-0 12 kg
40. Smalec 15412100-0 3 kg
41. Słonina 15131400-9 1 kg

 

 

Część 3 przedmiotu zamówienia – Pieczywo, wyroby cukiernicze załącznik nr 1 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Chleb mieszany 0,6 kg 15811000-6 600 kg
2. Chleb wieloziarnisty 0,7 kg 15811000-6 9 kg
3. Chleb ze słonecznikiem 15811000-6 8 kg
4. Chleb orkiszowy 15811000-6 7 kg
5. Chleb żytni 15811000-6 7 kg
6. Bułka zwykła 100 g. 15811000-6 250 kg
7. Bułka grahamka 100 g. 15811000-6 12 kg
8. Drożdżówki różne 15811200-8 120 szt
9. Chałka 15811400-0 20 kg
10. Ciastka kruche z marmoladą 15810000-9 5 kg

 

 

Część 4 przedmiotu zamówienia – Artykuły nabiałowe załącznik nr 1 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Mleko 2% 15511000-3 1700 l
2. Śmietana 18% 15512000-0 135 l
3. Ser biały półtłusty 15542100-0 180 kg
4. Ser żółty 15544000-3 20 kg
5. Ser topiony 100 g. 15500000-3 11 kg
6. Serek twarogowy 100 g. 15500000-3 150 szt
7. Serek homogenizowany owocowy 125 g. 15500000-3 160 szt
8. Masło (kostka) 15530000-2 120 kg
9. Margaryna mleczna (kostka 250 g.) 15431100-9 2,5 kg
10. Kefir – kubek 400 ml 15500000-3 40 l
11. Jogurt owocowy 150 g. 15551320-4 80 szt
12. Jogurt owocowy b/c 150 g. 15551310-1 80 szt
13. Jogurt naturalny 15551300-8 30 szt
14. Maślanka 15551500-0 72 l

 

 

Część 5 przedmiotu zamówienia – Warzywa i owoce załącznik nr 1 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Marchew 03221112-4 240 kg
2. Pietruszka 03221110-0 75 kg
3. Seler 03221110-0 60 kg
4. Cebula 03221113-1 60 kg
5. Buraki ćwikłowe 03221111-7 100 kg
6. Kapusta biała 03221410-3 100 kg
7. Kapusta czerwona 03221410-3 10 kg
8. Kapusta pekińska 03221410-3 15 szt
9. Brukselka 03221440-2 10 kg
10. Kalafior 03221420-6 15 szt
11. Brokuł 03221430-9 15 szt
12. Fasolka szparagowa 03221212-5 10 kg
13. Kalarepa 03221100-7 20 szt
14. Sałata zielona 03221310-2 40 szt
15. Cukinia 03221250-3 10 kg
16. Pomidor 03221240-0 70 kg
17. Ogórek świeży 03221270-9 50 kg
18. Papryka świeża 03221230-7 10 kg
19. Por 03221110-0 30 szt
20. Botwina 03221100-7 10 szt
21. Pietruszka zielona 03221300-9 150 szt
22. Koper 03221300-9 100 szt
23. Szczypior 03221300-9 110 szt
24. Rzodkiewka 03221100-7 30 szt
25. Biała rzodkiew 03221100-7 15 kg
26. Kapusta kiszona do 1 kg 15331142-4 50 kg
27. Ogórek kiszony do 400 g. 15331000-7 20 kg
28. Fasola + groch 03221210-1 15 kg
29. Czosnek 03221110-0 30 szt
30. Pieczarka świeża 03221260-6 12 kg
31. Jabłka 03222321-9 250 kg
32. Gruszka 03222322-6 40 kg
33. Banany 03222111-4 50 kg
34. Pamarańcze 03222220-1 30 kg
35. Mandarynka 03222240-7 30 kg
36. Cytryna 03222210-8 5 kg
37. Czereśnie 03222330-5 15 kg
38. Morela 03222331-2 15 kg
39. Brzoskwinia 03222332-9 15 kg
40. Nektarynka 03222330-5 15 kg
41. Śliwka 03222334-3 40 kg
42. Rabarbar 03221200-8 10 kg
43. Truskawka 03222313-0 25 kg
44. Owoc jagody (borówka) 03222310-9 10 kg
45. Wiśnia 03222333-6 5 kg
46. Kiwi 03222118-3 120 szt
47. Winogrono 03222340-8 25 kg
48. Arbuz 03222000-3 30 kg
49. Jaja 03142500-3 1500 szt
50. Ziemniaki 03212100-1 1500 kg
51. Grzyby suszone 15893000-4 1 kg
52. Owoce suszone (jabłko, gruszka, śliwa) 15332410-1 15 kg

 

 

Część 6 przedmiotu zamówienia – Mrożonki załącznik nr 1 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Mieszanka owocowa 15332100-5 30 kg
2. Mieszanka warzywna 15331170-9 30 kg
3. Truskawka 15332100-5 10 kg
4. Czarna porzeczka 15332100-5 5 kg
5. Brokuł 15331170-9 7 kg
6. Kalafior 15331170-9 7 kg
7. Ryba – dorsz filet 15221000-3 45 kg

 

 

Część 7 przedmiotu zamówienia – Zupy, sosy, przyprawy załącznik nr 1 do SIWZ

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Grupa CPV Ilość Cena jednostkowa /netto/ Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
1. Barszcz biały 15891400-4 2 kg
2. Żur 15891400-4 2 kg
3. Sos sałatkowy 15871260-4 1 kg
4. Galaretka owoc. 15332240-8 3 kg
5. Kisiel 15833100-7 5 kg
6. Budyń 15833100-7 4 kg
7. Jarzynka 15871200-6 5 kg
8. Przyprawa w płynie do zup, sosów 15871270-7 36 kg
9. Przyprawa do mięs 15871200-6 0,5 kg
10. Przyprawa do ryb 15871200-6 0,3 kg
11. Pieprz czarny miel. 15872100-2 15 szt
12. Pieprz ziołowy 15872100-2 20 szt
13. Papryka w proszku 15872000-1 10 szt
14. Ziele angielskie 15872000-1 10 szt
15. Liść laurowy 15872000-1 10 szt
16. Majeranek 15872000-1 10 szt
17. Kminek 15872000-1 30 szt

 

 

Wyszczególnione ilości asortymentów w poszczególnych pozycjach są ilościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o inne produkty oferowane przez Wykonawcę

 


Załącznik nr 2

 

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z wymaganiami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

Ja, niżej podpisany:

………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( adres i nazwa firmy)

przystępując do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 stycznia  2014r. do 31 marca 2014r. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone              w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Świadomy odpowiedzialności karnej określonej art. 233 k.k. za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 

 

…………………………..

(miejscowość, data )

 

……………………………………………..

( pieczątka, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

Oświadczenie Wykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 pkt 1 i 2  ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z wymaganiami art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759),

Ja, niżej podpisany

………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

(adres i nazwa firmy )

przystępując do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie      w okresie od 01 stycznia  2014r. do 31 marca 2014r.”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Świadomy odpowiedzialności karnej określonej art. 233 k.k. za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 

 

..……………… ………………………………..

(miejscowość, data)

………………………………………………….

( pieczątka, podpis osoby upoważnionej)

 

Załącznik Nr 4

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie

ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno

Dane Wykonawcy:

 1. Nazwa:…………………………………………………………………………………
 2. Siedziba:………………………………………………………………………………..
 3. Nr telefonu/ faxu:………………………………………………………………………..
 4. Email:…………………………………………………………………………………..
 5. REGON……………………………………………………………………………….
 6. NIP: ……………………………………………………………………………………

FORMULARZ  OFERTY

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym na portalu internetowym Biuletyn Zamówień Publicznych, stronie własnej Zamawiającego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie  w okresie od 01 stycznia  2014r. do 31 marca 2014r.” ,

oferuję realizację przedmiotu zamówienia w części :

………………………………………………………….………………………………………wg kalkulacji stanowiącej załącznik nr ……..  do formularza oferty na wartość:

netto…………………………..zł  słownie …………………………………………………….

podatek VAT ………………..

brutto……………………..……zł  słownie……………………………………………………

Do oferty dołączam wymagane oświadczenia, dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego .

 

 

…………………………………..                            ……………………………

(miejscowość, data )                                       ( pieczątka, podpis osoby upoważnionej )

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

U M O W A nr ……………

 

Zawarta w dniu ……… r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) pomiędzy:

1.      Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki  7, 38-400 Krosno

NIP 684 16 28 556

REGON 370193222

reprezentowany przez: Maria Chrobak – Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym.

a

2.      …………………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………….

REGON…………………………………….

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

 

definicje:

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

§ 1

 

1.      Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 01 stycznia  2014r. do 31 marca 2014r.” Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy artykułówbędących przedmiotem zamówienia w części/częściach:

2. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie u Wykonawcy na towary wymienione                w załączniku/ach nr ……………………………. do SIWZ, które zostały wykazane w ilościach orientacyjnych.

3. Przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o inne artykuły zawarte w ofercie handlowej Wykonawcy, jeśli wyniknie taka potrzeba, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku zamówień towarów innych niż wyszczególnione w załączniku/ach nr………. do SIWZ, Zamawiający może za nie zapłacić wg cennika obowiązującego w ofercie handlowej Wykonawcy.

§ 2

Towar – przedmiot zamówienia, wydawany  będzie przez Wykonawcę stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od 02 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku.

 

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar (przedmiot zamówienia) wg cen jednostkowych wymienionych w załączniku/ach nr ……………..  do SIWZ przez cały okres trwania umowy.

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku/ach nr ……………………  do SIWZ przez cały okres trwania umowy.

3. W przypadku nie wywiązania się z zawartej umowy lub zaprzestania dostaw przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać odszkodowania w wysokości 5% szacunkowej wartości pozostałej części niewykonanej umowy.

4. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawca będzie następowało przelewem na wskazane przez Wykonawcę na fakturze VAT konto bankowe, w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT wraz z towarem (przedmiotem zamówienia).

5. W przypadku zmiany podatku VAT w trakcie realizacji umowy, będzie on naliczany zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili powstania obowiązku podatkowego.

 

§ 4

 

1. Dostawy będą realizowane zgodnie ze złożonymi zamówieniami drogą telefoniczną lub faksem, przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowych dostaw zamówionych towarów (przedmiotu zamówienia) do Zamawiającego (ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno) własnym środkiem transportu, dostosowanym do przewozu danego typu towaru.

 

§ 5

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 5 ust.1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 

§ 6

1.      Zmiana umowy może nastąpić w formie aneksu podpisanego przez strony niniejszej umowy.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

3.      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4.      Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd w Krośnie i będą miały zastosowanie wyłącznie polskie przepisy prawne.

 

 

……………………..                                                           ……………………………..

 

 

Zamawiający                                                                                       Wykonawca

 

Aby pobrać dokument kliknij tutaj

Arteterapia to leczenie przez sztukę. Osoby podejmujące arteterapię nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń. Terapeuta nie koncentruje się, bowiem w pierwszym rzędzie ani na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów ani na ich aspekcie diagnostycznym. Kontekst psychoterapeutyczny, z właściwymi mu czynnikami leczącymi, stanowi podstawową różnicę pomiędzy arteterapią a zajęciami plastycznymi czy terapią zajęciową. Głównym celem arteterapii jest umożliwienie podopiecznemu dokonania zmiany, wzrostu, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach. Ta forma terapii może być szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną. Arteterapia opiera się na założeniu, że proces twórczy służący autoekspresji pomaga ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę i świadomość. Arteterapia to jedna z wielu metod pracy, jakimi posługuje się terapia zajęciowa. Aby rozgraniczyć czym zajmuje się omawiana arteterapia należy wymienić kilka technik jakie wchodzą w jej skład. Są to m.in.: rysunek, malarstwo, rzeźba oraz wiele innych form wizualnych.

Ergoterapia to forma terapii wykorzystująca różne rodzaje pracy i rekreacji jako środki terapeutyczne. Ergoterapia jest ważnym środkiem leczniczym prowadzącym do rekonwalescencji chorych i niepełnosprawnych, jest formą terapii, która dzięki różnorodności metod i materiałów terapeutycznych pozwala chorym nauczyć się jak największej samodzielności, niezależności i aktywności. Uwzględniając potrzeby indywidualne osób dotkniętych i biorąc pod uwagę obraz choroby czy też niepełnosprawności, dobiera się odpowiednie środki leczenia ergoterapeutycznego. Celem ergoterapii jest takie leczenie chorych i niepełnosprawnych ludzi aby spełnić ich potrzeby zawodowe, socjalne tak aby znowu mogli brać aktywny udział w życiu w pełnym tego słowa znaczeniu. Terapia polega także na zachęcaniu osoby dotkniętej do brania czynnego udziału w życiu osobistym czy też społecznym oraz pokazaniu, że chory sam jest w stanie poradzić sobie z codziennością, że potrafi przeciwstawiać się codziennym trudnościom i że może sobie dobrze radzić nie prosząc nikogo o pomoc będąc niezależnym. Również ergoterapia posiada szereg licznych technik pracy, tutaj wyróżnić można wszelkie prace hafciarskie, koronkarskie, dziewiarskie, ale również tkactwo, krawiectwo,  bibułkarstwo, metaloplastyka, stolarstwo oraz wiele innych.

Biblioterapia to dział terapii zajęciowej wykorzystującej użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych. Biblioterapia zakłada wykorzystanie książek i czasopism dla regulacji systemu nerwowego i psychiki człowieka. Bada również możliwości profilaktycznego traktowania książki i czytelnictwa w szerszych zbiorowościach społecznych. Biblioterapia to nie tylko osobiste czytanie książek, to również oprawianie, układanie na półkach, ale także uczenie na pamięć wierszy podopiecznych. Biblioterapia odbywa się również wówczas, gdy np. terapeuta bądź jeden z podopiecznych czyta a grupa osób słucha. Po przeczytaniu fragmentu książki odbywają się rozmowy i dyskusje na temat fabuły, postaci jakie występowały w książce.

Silwoterapia to metoda terapeutyczna, która opiera się na kontakcie z przyrodą. Przebywanie na łonie natury, pośród drzew, odpręża, relaksuje, poprawia zarówno stan psychiczny jak i fizyczny. Celem tego rodzaju terapii jest rozładowanie napięć, rozluźnienie i uspokojenie. Przebywanie na świeżym powietrzu wśród przyrody napawa każdego pozytywną energią. Silwoterapia w Naszym domu odbywa się poprzez wycieczki do pobliskiego miejskiego parku, gdzie podopieczni mogą poznać różne gatunki drzew, zobaczyć, czym różnią jedne drzewa od drugich. Silwoterapia to nie tylko ruch na świeżym powietrzu, to doskonały relaks i odpoczynek ale także praca, którą jest np. sadzenie kwiatów w ogrodzie, grabienie liści, prace porządkowe w obrębie Domu.  Różnorodność form tego rodzaju terapii, czyni ją niepowtarzalną, niezwykle skuteczną, a zarazem prostą i tanią w realizacji.